Syndrom CAN

Dítě zanedbávané, týrané či zneužívané (syndrom CAN)

Mezi základní formy syndromu CAN se řadí fyzické a psychické týrání, sexuální neužívání a zanedbávání.

Základní informace

Jedná se o jakékoliv nenáhodné, vědomé konání rodičů nebo jiných osob vůči dítěti, které poškozuje jeho tělesný, dušení stav a vývoj, případně způsobuje jeho smrt. Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je neuspokojivá, o jejich nepřiměřené tresty, urážení, bití nebo jiné ohrožování. Může se také jednat o zanedbávání péče o dítě, nedbalé zacházení s ním, jeho ponechání bez dozoru nepřiměřeně dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod. Dítě se vždy považuje za zvlášť zranitelnou oběť.   

Kdo je oprávněný v této věci jednat

Jakákoliv osoba, která se o nepříznivé situaci nezletilého dítěte dozví, je oprávněna, ale také povinna upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí o této skutečnosti. Oznámení lze učinit osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou. Rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a postup řešení

Každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení zjištěných skutečností, že se jedná o podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

Kompetentní instituce

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí. Oznámení o závažném zanedbání péče o dítě je možné učinit také na kterékoliv služebně Policie ČR nebo na Okresním státním zastupitelství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Politických obětí 2478, Frýdek-Místek. Úřední hodiny: po, st, 8.00 – 17.00 hodin, čt 13.00 – 15.00 hodin.

Mgr. Renáta Zapletalová, DiS., vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. kontakt 558 609 435

Magda Smetanová, sociální pracovnice, tel. kontakt 558 609 433

Mgr. Zita Urbanová, sociální pracovnice, tel. kontakt 558 609 439

Možnost řešit elektronicky

smetanova.magda@frydekmistek.cz

urbanova.zita@frydekmistek.cz

 Právní předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů