Chceme dýchat čistý vzduch? Rozhovor

Opravdu chceme dýchat čistý vzduch???
Problematika znečištění ovzduší je pro nás každodenní téma. Stačí dva tři bezohlední sousedé a vzduch, který se kolem nás nachází, nejde dýchat. Emise z domácích topenišť způsobují zhoršení kvality ovzduší a mají špatný vliv na zdravotní stav nás obyvatel a to zejména v zimních měsících, v topném období. Otázky související s tímto tématem byly položeny panu Marku Bruštíkovi, vedoucímu oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Moravskoslezského kraje.


Hned v úvodu použijeme otázku ze záhlaví tohoto rozhovoru. Co myslíte, opravdu chceme dýchat čistý vzduch?
Když se podívám kolem sebe a vidím, jaký kouř stoupá z komínů mnoha domků a jaký zápach se z nich šíří, myslím si, že ani ne. Do vzduchu se těmito komíny šíří velké množství škodlivin. Kdo z nás má kotel vybaven odlučovacím zařízením? Komíny jsou tak nízké, že neumožňují rozptyl unikajících škodlivin. Je třeba si také uvědomit, že v těchto topeništích dochází k nekontrolovanému spalování nejrůznějších nekvalitních paliv a odpadů. Rovněž nikdy v těchto „lokálních topeništích“ nebudou takové spalovací podmínky jako ve velkých energetických spalovacích zdrojích, nehledě na neexistenci zařízení na omezování emisí. Stačí třeba přiložit nalakované dřevo a do vzduchu uniknou zdraví škodlivé látky. Do ovzduší se rozšíří nejen tradiční škodliviny, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý ale také velice jemný prach, na který jsou vázány další škodliviny, jako jsou karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) nebo těžké kovy. Příčinou znečištění tak v těchto případech nejsou bezohlední průmysloví giganti, ale my sami – lidé.


Kdo je nejvíce ohrožen škodlivinami?
Nejcitlivější skupinou jsou naše děti, ale taky lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, starší lidé, jejichž organismus nemá tolik síly bránit se vnějším vlivům. Škodliviny vzniklé špatným topením mohou dráždit dýchací cesty a sliznice, způsobovat záněty plic, průdušek a spojivek. Mohou být karcinogenní či mutagenní, mohou přispívat ke vzniku kyselých dešťů, poškozování ozónové vrstvy Země apod. To je dost důvodů k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co do kotle v domě vlastně dáváme. Za naše zdraví to stojí, nebo ne?


Ale co s tím? Můžeme zabránit vzniku škodlivých spalin?
Obsah škodlivin je přímo závislý na druhu a kvalitě paliva, na stáří a stavu kotle, stavu komínových cest a na způsobu vytápění.


Jak tedy správně topit?
Jak jsem již uvedl, škodlivost topení ovlivňuje typ kotle, jeho stav, komínové cesty a palivo. Začneme tedy kotlem. Správný kotel je ten, ve kterém spalujeme pouze takové palivo, na které je kotel určen, a způsobem, který je nejúčinnější. Pokud toto pravidlo porušíme – tzn. v kotli na dřevo spalujeme uhlí nebo používáme palivo jiné kvality – tak jednak plýtváme svými penězi a hlavně přispíváme k tomu, že dusíme sami sebe.
Správný kotel je pouze kotel v dobrém stavu – každý kotel včetně spalinových (komínových) cest je nutné nechat si pravidelně zkontrolovat a seřídit. A to nejen kvůli ovzduší, ale především kvůli svým peněženkám. Kotel v dobrém stavu (správně seřízený) a dobře vyčištěné komínové cesty totiž šetří především naše peníze. Seřízení musí vždy provádět odborník.
A v neposlední řadě je to palivo. Mezi palivem a jeho vlivem na naše zdraví a ovzduší existují opravdu obrovské rozdíly. Nejekologičtější topení v současné době je použití solárních systémů, tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou, také je to jedna z variant poměrně ekologického způsobu vytápění. Poměrně nezávadné je také vytápění elektřinou, tam však záleží, jakým způsobem byla elektřina vyrobena. Nejvíce negativ má vytápění nekvalitními tuhými palivy nebo domácím odpadem a dalšími věcmi, které do kotle vůbec nepatří. Škodlivé je i špatně vysušené dřevo. U dřeva je nutné si uvědomit, že jej musíme nechat minimálně dva roky vysušit a potom jej lze spalovat v určeném kotli.


Jak můžeme za teplo ušetřit?
Budeme-li rekonstruovat otopný systém, nechte si provést energetický audit, který navrhne úsporná opatření a určí optimální vytápěcí systém. Dobré by bylo zateplit stěny budov, střechu a podlahy, utěsnit dobře okna a dveře. Větráte-li, pak větrejte krátce a intenzivně. Odstraňte překážky, které omezují cirkulaci tepla v interiéru. Odstavte nevhodně umístěný nábytek před topnými tělesy, kryty topných těles. Doporučujeme instalaci pokojových termostatů. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.