Rok 2015

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole útvar kvality a auditu Veřejnosprávní kontrola zřizovaných příspěvkových organizací provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Počet vykonaných kontrol: 30 Zobecněné výsledky provedených kontrol: Všechny příspěvkové organizace jsou kontrolovány pravidelně jednou ročně. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z nich. Objevující se nedostatky jsou pravidelně se opakující – vnitřní kontrolní systém, cestovní náhrady, inventarizace, předpisy pohledávek apod. Ve všech případech byly po projednání výsledků kontrol nedostatky odstraněny, případně byla přijata adekvátní nápravná opatření. Nebylo zjištěno podvodné jednání, pouze v jednom případě u základní školy byla provedena opětovná kontrola z důvodu podezření na zneužití dotace, která vůbec nebyla poskytnuta. Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory (dotací) provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Počet vykonaných kontrol: 12 Zobecněné výsledky provedených kontrol: U příjemců dotací poskytovaných statutárním městem Frýdek-Místek je kontrola vykonávána výběrově. Kontrole byli podrobeni především dosud nekontrolované subjekty. Dvěma příjemcům dotace byl uložen platebním výměrem odvod do rozpočtu: – první ve výši 300 Kč za méně závažné porušení rozpočtové kázně (vyúčtování dotace po termínu), – druhý ve výši 471.725,30 Kč za neoprávněně použité peněžní prostředky a penále ve výši 2.359 Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Zpracovala Ing. Jarmila Klusová, pověřena vedením útvaru kvality a auditu 16.06.2016