Rok 2016

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Veřejnosprávní kontrola zřizovaných příspěvkových organizací provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Počet vykonaných kontrol: 30 Zobecněné výsledky provedených kontrol: Příspěvkové organizace jsou ze strany zřizovatele kontrolovány pravidelně jednou ročně. U žádné z nich nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Objevující se nedostatky jsou pravidelně se opakující – vnitřní kontrolní systém, inventarizace, účtování transferů, cestovní náhrady, předpisy pohledávek apod. Ve všech případech byly po projednání výsledků kontrol nedostatky odstraněny, případně byla přijata adekvátní nápravná opatření. V jednom případě vznesla kontrolovaná osoba námitky proti kontrolnímu zjištění, kterým nebylo vyhověno. Nebylo zjištěno podvodné jednání, v jednom případě u základní školy byla provedena opětovná kontrola s předmětem kontroly Využití hodin ve vzdělávacím procesu a zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory (dotací) provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Počet vykonaných kontrol: 15 Zobecněné výsledky provedených kontrol: Výběrovým způsobem je vykonávaná kontrola u příjemců dotací poskytovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Kontrole byli podrobeni především dosud nekontrolované subjekty. Tři příjemci dotace se dopustili porušení rozpočtové kázně a byl jim uložen platebním výměrem odvod do rozpočtu města za nedodržení termínu vyúčtování, za nevrácení přeplatku za energie ve stanovené lhůtě a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Zpracovala Ing. Jarmila Klusová, pověřena vedením útvaru kvality a auditu 06.03.2017