Rok 2017

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Veřejnosprávní kontrola zřizovaných příspěvkových organizací provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Počet vykonaných kontrol: 13
Zobecněné výsledky provedených kontrol: Příspěvkové organizace jsou ze strany zřizovatele kontrolovány pravidelně jednou ročně. U žádné z nich nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Objevující se nedostatky jsou pravidelně se opakující – nedostatečně nastavený vnitřní kontrolní systém a jeho nedůsledné uplatňování v praxi, neprůkazné provádění inventarizace majetku, chybné odpisování majetku pořízeného z transferu apod. Ve všech případech byly po projednání výsledků kontrol nedostatky odstraněny, případně byla přijata adekvátní nápravná opatření. Nebylo zjištěno podvodné jednání.

Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory (dotací) provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Počet vykonaných kontrol: 6
Zobecněné výsledky provedených kontrol: Výběrovým způsobem je vykonávaná kontrola u příjemců dotací poskytovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Kontrole byli podrobeni především dosud nekontrolované subjekty. Čtyři příjemci dotace se dopustili porušení rozpočtové kázně a byl jim uložen platebním výměrem odvod do rozpočtu města za nedodržení termínu vyúčtování.

Zpracovala Ing. Jarmila Klusová, interní auditor