Arboretum Frýdek-Místek

Projekt: Arboretum Frýdek-Místek

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000696

Realizace: říjen 2015 – listopad 2016

Popis projektu: Projekt byl realizován ve městě Frýdku-Místku v prostoru mezi ulicemi J.E.Purkyně, Na Bažinách, I.J.Pešiny a U Nemocnice. Vybudování arboreta spočívalo v provedení vegetačních úprav území, výsadby rostlin, trav a dřevin, vybudování zpevněných ploch vč. odpočinkových ploch s lavičkami a pergolami, přemostění – lávek přes terénní nerovnosti, oplocení areálu včetně vstupních bran, vrtané studny včetně akumulační jímky a veřejného osvětlení areálu. Bylo upraveno území o rozloze 18 735 m2.

Cíle projektu: Při stavbě arboreta došlo k revitalizaci vodního toku, který protéká středem arboreta v téměř celé délce. V části horního i spodního arboreta byly revitalizované dvě vodní plochy o velikosti cca 80 m2. Při stavbě arboreta byl zachován původní a přirozený stav vodního toku a tím byla zachována a zvýšena jeho ekologicko-stabilizační funkce.  Přirozený vodní tok je základem pro příznivý stav z hlediska biologického. Podél vodního toku byly vysázeny nové rostliny, které zvýší jeho biologickou funkci a dojde k rozšíření volně žijících živočichů vázáných na vodní tok a rostliny.  V současné době velká část živočichů vázaná na vodní tok patří mezi zvláště chráněné živočichy. V posledních letech došlo k celkovému snížení vodních srážek a jakákoliv voda zadržená v krajině má nezastupitelnou ekologickou funkci.

Další ekologické přínosy zbudovaného arboreta:

  • zvýšení rozmanitosti původních i nepůvodních druhů rostlin,
  • zvýšení rozmanitosti druhů živočichů díky úpravě plochy (vybudování jezírek, výsadba nových dřevin), 
  • zamezení rozrůstání se rychle rozšiřujícího se druhu ostružiníku,
  • zvýšení estetické hodnoty lokality,
  • rekreační a kulturní zóna.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a MŽP.