Činnost odboru

Členění odboru

Odbor se nečlení.

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • příspěvkovým organizacím v gesci odboru navrhuje příspěvek na provoz a investice, usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy (hrazených z příspěvku na provoz), zpracovává návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, včetně jejich úprav během roku;
 • v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu MŠMT, rozpočtu Regionální rady a MSK připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
 • připravuje pro orgány města návrhy zřizovacích listin a jejich změn;
 • podílí se na činnostech souvisejících s předáním majetku ve vlastnictví zřizovatele příspěvkovým organizacím k hospodaření;
 • sestavuje návrh plánu investičních akcí u příspěvkových organizací, který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;
 • připravuje podklady pro veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, a to v působnosti odboru;
 • realizuje údržbu, investice a opravy spravovaných objektů dle schválených zásobníků, zajišťuje odstraňování havárií a revize v objektech škol, školských a kulturních zařízení;
 • spolupracuje s kulturními, společenskými a sportovními organizacemi na území města při rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji kultury, sportu a tělovýchovy;
 • podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí a využití volného času dětí a mládeže;
 • připravuje návrhy na podporu kulturních a volnočasových aktivit na území města a provádí kontrolu vyúčtování poskytnuté finanční podpory;
 • zajišťuje správu a údržbu památek ve vlastnictví města, vyjma péče o válečné hroby a pietní místa;
 • zabezpečuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT;
 • vede platovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací, připravuje návrhy platů a odměn;
 • navrhuje optimalizaci sítě škol a školských zařízení zřizovaných městem – připravuje pro orgány města návrhy na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení škol a školských zařízení;
 • při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá na soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů města, s demografickým vývojem a rozvojem svého území a dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek (§ 177 – 180 školského zákona);
 • předkládá orgánům města návrhy na zápis, zápis změn v údajích, výmaz školy nebo školského zařízení do (z) rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných městem (§ 142 – 151 školského zákona);
 • poskytuje právnímu odboru informace potřebné k provádění zápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku a ke zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku ČR;
 • navrhuje stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem (§ 178 odst. 2 školského zákona);
 • navrhuje stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem (§ 179 odst. 3 školského zákona);
 • připravuje návrhy pro povolení výjimky z počtu dětí a žáků stanoveného školským zákonem nebo prováděcím právním předpisem (§ 23 a 111a školského zákona);
 • připravuje návrhy pro zřízení školských rad při základních školách zřizovaných městem, návrhy na jmenování třetiny členů školských rad a návrh na vydání volebního řádu (§ 167 odst. 2 školského zákona);
 • účastní se opakovaného projednání schválení dokumentů uvedených
  v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona školskou radou; není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, zajišťuje rozhodnutí zřizovatele o dalším postupu (§ 168 odst. 3 školského zákona);
 • připravuje návrh na zřízení přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 47 odst. 1 školského zákona);
 • přijímá od České školní inspekce výsledek šetření v případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti, provádí další řízení s tím spojené a informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě (§ 174 odst. 6 školského zákona);
 • na základě výsledků inspekční činnosti přijímá bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které město zřizuje (§ 175 odst. 1 školského zákona);
 • dojde-li k výmazu školy, v níž se plní povinná školní docházka, a která působila ve městě, z rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje v dohodě s příslušným krajským úřadem, plnění povinné školní docházky jejich žáků (§ 151 odst. 4 školského zákona);
 • dojde-li k výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje nebo pomáhá zajistit právnické osobě, která vykonávala činnost školy, žákům možnost pokračovat ve vzdělávání (§ 151 odst. 3 školského zákona);
 • spolupracuje s krajským úřadem při zajišťování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří plní povinnou školní docházku (§ 20 odst. 5 školského zákona);
 • připravuje stanovisko k působení základní školy nebo základní umělecké školy jiných zřizovatelů na území města (§ 147 odst. 1 písm. p) školského zákona);
 • v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zpracovává plán rozvoje sportu ve městě a zajišťuje jeho provádění;
 • zpracovává koncepci rozvoje školství města;
 • podílí se na organizování významných akcí v oblasti sportu, tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže;
 • připravuje návrhy na podporu sportovních a volnočasových aktivit na území města a provádí kontrolu vyúčtování poskytnuté finanční podpory;
 • zajišťuje podporu sportovních aktivit na základních školách zřízených městem;
 • realizuje opravu a údržbu veřejně přístupných hřišť a sportovišť města;
 • připravuje a koordinuje čerpání dotačních prostředků z národních 
  a mezinárodních zdrojů ve svěřené oblasti;
 • vykonává kontrolní činnost agend souvisejících s projekty; 
 • poskytuje pomoc v oblasti vyhlašovaných dotačních programů subjektům spadajícím do působnosti odboru;
 • zpracovává návrhy rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu během roku za ORJ 06; 
 • spolupracuje na přípravě a realizaci koncepce města v oblasti  prevence sociálně patologických jevů;
 • vyřizuje poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijímání účelově určených peněžních darů a věcných darů pro příspěvkové organizace;
 • vyřizuje poskytnutí souhlasu zřizovatele k převodu z rezervních fondů do fondů investic příspěvkových organizací dle jejich potřeb;
 • v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, zajišťuje sběr a zpracování informací ze života města (včetně okrajových částí) a jejich zaznamenání do Kroniky města Frýdku-Místku, spolupracuje s kronikáři místních částí;
 • přispívá k všeobecné informovanosti zajištěním proslovů a článků tematicky zaměřených na historii a současné dění včetně spolupráce s pamětníky i zajímavými osobnostmi města;

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím

 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO v oblasti škol, školských a kulturních zařízení;
 • plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem ve vztahu ke školám, školským a kulturním zařízením v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO souvisejícími s činností oddělení;
 • plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem ve vztahu ke sportovním organizacím v oblasti veřejnosprávní kontroly;

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise kulturní;
 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sportovní komise a komise pro výchovu a vzdělávání;

Vztah k rozpočtu města

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 06;
 • spravuje dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek“;
 • spravuje dotační program „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek“;
 • spravuje dotační program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek“;

Úkoly v přenesené působnosti 

Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu a to:

 • před rozpisem finančních prostředků krajským úřadem ověřuje správnost všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy a školská zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí v obvodu obce s rozšířenou působností a zjištěné rozdíly oznamuje krajskému úřadu (§ 161 odst. 6 školského zákona);
 • v souladu se směrnicí MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností vydané podle § 170 písm. c) školského zákona předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisu finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí v obvodu obce s rozšířenou působností z rezervy sloužící k řešení nezbytných případů přímých výdajů nezajištěných rozpisem (§ 161c odst. 7 školského zákona);
 • zajišťuje plnění dalších úkolů dle směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností vydané podle § 170 písm. c) školského zákona;
 • ověřuje správnost údajů v podobě statistických informací předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí v obvodu obce s rozšířenou působností o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení podle § 161c odst. 9 školského zákona a dále ověřuje správnost údajů z dokumentace škol a školských zařízení, ze školních matrik a dalších údajů nezbytných pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy podle § 28 odst. 5 školského zákona (§ 161c odst. 11 školského zákona);
 • zajišťuje zpracování, sumarizaci a kontrolu šetření k rozpočtům škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí v obvodu obce s rozšířenou působností na základě požadavků krajského úřadu;
 • zajišťuje zpracování, sumarizaci a kontrolu výkazů organizace škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí v obvodu obce s rozšířenou působností;
 • pro účely zápisu k povinné školní docházce poskytuje základním školám seznam dětí (§ 36 odst. 8 školského zákona);
 • pro účely zápisu k předškolnímu vzdělávání poskytuje mateřským školám seznam dětí (§ 34 odst. 4 školského zákona);
 • zajišťuje sběr údajů na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 328/2013 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému
  o platech;
 • zajišťuje práci s archivními materiály bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení na území okresu Frýdek-Místek;

         asistentka

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);

Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

nevykonává

Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

neprojednává

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků

neprojednává