Činnost odboru

1. ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
4.1. Členění odboru
Odbor se člení na:
a) oddělení majetkoprávní
b) oddělení správy budov
4.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
4.2.1. rozhoduje o uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí, smluv o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí a pachtovních smluv a  rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;
4.2.2. rozhoduje o uzavírání smluv o nájmu bytu, vyjma smluv o nájmu bytů v Penzionu pro seniory a rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;
4.2.3. rozhoduje o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;
4.2.4. činí souhlasná prohlášení vlastníka v případech, kdy nedochází ke změně rozsahu vlastnického práva města;
4.2.5. rozhoduje o přivlastnění a nepřivlastnění opuštěných movitých hrobových zařízení včetně náhrobků městem, a to v souvislosti se zajišťováním provozování veřejných pohřebišť městem;“
oddělení majetkoprávní
4.2.6. v souladu se zákonem o obcích zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností města, a to:
4.2.5.1. výkon vlastnických práv a povinností města k budovám a ostatním stavbám v majetku města;
4.2.5.2. výkon vlastnických práv a povinností města k pozemkům v majetku města;
4.2.5.3. výkon vlastnických práv ke stavbám a pozemkům v majetku města v rámci správních řízení dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
4.2.5.4. výkon vlastnických práv a povinností k movitým věcem, pokud není zajišťován jinými odbory magistrátu; 
4.2.7. vede evidenci movitého a nemovitého majetku města a zajišťuje jeho inventarizaci;
4.2.8. zabezpečuje podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů tak, aby listy vlastnictví byly v aktuálním stavu;
4.2.9. eviduje a ukládá originály listin prokazujících vlastnictví nebo věcná práva k věcem, zejména nemovitým;
4.2.10. zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s nabýváním věcí do vlastnictví města v souladu s rozhodnutími orgánů města;
4.2.11. zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s převodem věcí z vlastnictví města v souladu s rozhodnutími orgánů města;
4.2.12. zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s užíváním, pronájmem, pachtem a výpůjčkou věcí;
4.2.13. zajišťuje agendu uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí, smluv o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí a pachtovních smluv a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;
4.2.14. zajišťuje agendu uzavírání smluv o zřízení věcných břemen a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;
4.2.15. zajišťuje údržbu pozemků, pokud není zajišťována jinými odbory magistrátu;
4.2.16. podílí se na činnostech souvisejících s předáním majetku příspěvkovým organizacím do správy k jejich vlastnímu hospodářskému využití;
4.2.17. zajišťuje vymáhání pohledávek v samostatné působnosti města vyplývajících z činnosti oddělení a dalších pohledávek předaných odboru správy obecního majetku;
4.2.18. provádí kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem města;
4.2.19. vydává souhlas s napojením na místní komunikaci, souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru, vyjadřuje se k použití nemovitých věcí pro investiční akce realizované odbory magistrátu, vydává souhlas s užíváním pozemků, které mají charakter veřejného prostranství, odbory magistrátu a vydává souhlas z titulu vlastníka pozemku sousedícího s pozemkem, na němž jeho vlastník bude realizovat výstavbu;
4.2.20. předává nemovité věci, které má svěřené do správy, k realizaci akce a přijímá je zpět po ukončení rekonstrukce či opravy;
4.2.21. eviduje žádosti občanů města dotčených výstavbou komunikace R/48 a zabezpečuje projednání žádostí v orgánech města v souladu se Statutem Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úsecích nacházejících se na katastrálních územích města;
4.2.22. zabezpečuje agendu ustájení opuštěných a toulavých psů po jejich odchytu městskou policií, včetně veterinárního ošetření, zabezpečuje ustájení týraných psů v návaznosti na rozhodnutí o umístění psů do náhradní péče;
4.2.23. v souladu s příslušnými ustaveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zajišťuje prodej odtažených vozidel a vraků, které si jejich provozovatelé nevyzvednuli;
4.2.24. zabezpečuje podklady a zpracovává za město přiznání k dani z nemovitých věcí;
4.2.25. zabezpečuje pojištění města a příspěvkových organizací zřízených městem, zajišťuje agendu vyřizování pojistných událostí města a příspěvkových organizací, zabezpečuje kontakt s příslušnou pojišťovnou;
4.2.26. zajišťuje agendu uzavírání smluv o nájmu bytu, vyjma smluv o nájmu bytů v Penzionu pro seniory a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;
4.2.27. podává návrhy na zrušení trvalého pobytu v souvislosti s ukončeným nájemním vztahem k obecnímu bytu;
oddělení správy budov
4.2.28. zajišťuje správu a údržbu bytového fondu města ;
4.2.29. zajišťuje správu a údržbu budov užívaných magistrátem;
4.2.30. zajišťuje správu a údržbu ostatních budov a staveb v majetku města, pokud nejsou spravovány jinými odbory magistrátu;
4.2.31. vydává souhlas se stavebními úpravami bytu, nebytového prostoru a nemovitých věcí a souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví města;
4.2.32. eviduje žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení a zabezpečuje projednání žádostí v orgánech města v souladu se statutem Fondu rozvoje bydlení – Dne 16.09.2020 byl zastupitelstvem města Fond rozvoje bydlení ZRUŠEN.
4.2.33. zabezpečuje správu a provozování veřejných záchodků ve vlastnictví města;
4.2.34. zajišťuje výkon činností na úseku hospodaření s byty;
4.2.35. zajišťuje provoz městské úschovny;
4.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
nevykonává
4.4. Úkoly ve vztahu k výborům a komisím orgánů města
Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce, související s činností
4.4.1. majetkové komise.
4.4.2. pracovní skupiny pro řešení pohledávek.
4.5. Vztah k rozpočtu města
4.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
4.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 04;
4.5.3. spravuje fond pomoci občanům města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města;
4.5.4. spravuje fond rozvoje bydlení – Dne 16.09.2020 byl  zastupitelstvem města Fond rozvoje bydlení ZRUŠEN,
4.5.5. spravuje fond obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města;
4.6. Úkoly v přenesené působnosti
oddělení majetkoprávní
4.6.1. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
4.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
4.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
4.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává
4.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
neprojednává