Činnost odboru

1.1.         ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

1.1.1. Členění odboru

Odbor se člení na:

 • oddělení územního rozvoje
 • oddělení ekonomického rozvoje
 • oddělení stavebního řádu
  • úsek správní – povolování staveb – město Frýdek-Místek
  • úsek správní – povolování staveb – obce
  • právní úsek

1.1.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

oddělení územního rozvoje 

 • zajišťuje kontinuitu navazujících stupňů územně plánovací dokumentace a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Politiky územního rozvoje ČR;
 • zpracovává stanoviska k těmto dokumentům a sleduje soulad umísťování důležitých aktivit a staveb se schválenými územně plánovacími podklady a územně plánovacími dokumentacemi;
 • podílí se na přípravě a zpracování územně plánovacích podkladů (zastavovací, lokalizační, regulační podmínky), rozpracovává obecně regulační požadavky dané územně plánovacími podklady a územně plánovací dokumentací na konkrétní podmínky lokality, zpracovává je ke schválení zastupitelstvem města a sleduje soulad investičních záměrů s těmito podmínkami;
 • dbá na uplatňování architektonicky kvalitních návrhů;
 • pořizuje a zpracovává informace o území; spolupracuje s ostatními odbory magistrátu při vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovacími dokumentacemi;
 • na vyžádání jiných odborů magistrátu a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám (investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah ke strategickému rozvoji města;
 • zajišťuje zpracování vyjádření v rámci územních řízení za obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 stavebního zákona;
 • zajišťuje zpracování vyjádření k posuzovaným záměrům a koncepcím za dotčený územní samosprávný celek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí);
 • pořizuje a průběžně aktualizuje údaje o území získané pro zpracování územně analytických podkladů;
 • vykonává činnost samosprávy, řeší aktuální problematiku a operativní požadavky související s rozvojem města, jeho urbanistickou koncepcí, zpracovává stanoviska, podkladové a intenční materiály pro potřebu města;
 • spolupracuje s orgány statní správy a samosprávy, odbornými institucemi a významnými pracovišti včetně orgánů státní památkové péče a ochrany přírody při ochraně životního prostředí a kulturního dědictví, spolupracuje při propagaci města;

oddělení ekonomického rozvoje 

 • shromažďuje hospodářské a statistické informace od subjektů na území města;
 • podporuje hospodářský rozvoj města a aktivity vedoucí k všestrannému rozvoji města;
 • shromažďuje informace o ekonomické základně města a dílčí podstatné informace o městě, městských institucí a obyvatelstvu;
 • propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné pro investice;
 • podílí se na koordinaci využití rozvojových ploch vhodných pro podnikání;
 • analyzuje a aktualizuje získané údaje a informace a poskytuje je potencionálním investorům;
 • asistuje při zpracování a realizaci rozvojových projektů městské správy i dalších subjektů z tuzemska i zahraničí;
 • navazuje kontakty s perspektivními investory a přispívá k zajištění jejich styku s orgány městské správy a dalšími institucemi na území města;
 • spolupracuje s významnými institucemi na území města;
 • zabezpečuje styk s podnikatelskou komunitou;
 • udržuje pracovní styk s příslušnými odbory magistrátu;
 • informuje o možnosti získávání finančních zdrojů při zainvestování rozvojových ploch a o poskytování mezinárodních grantů;
 • sleduje průběžně změny ve směrnicích státních podpor, investičních a neinvestičních dotací;
 • zpracovává rozvojové plány podporované Evropskou unií a jednotlivými resortními ministerstvy vlády České republiky;
 • propaguje a reprezentuje město na veletrzích cestovního ruchu a dalších akcích, kde je prezentováno město a Region Beskydy;
 • zabezpečuje vypracování nového strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;
 • koordinuje a řídí práce nad zpracovaným strategickým plánem rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;
 • koordinuje aktualizaci strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, monitoruje plnění strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;
 • realizuje dotační projekty z různých operačních programů;
 • administruje dotační programy v působnosti odboru územního rozvoje a stavebního řádu;

1.1.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkové organizaci „Turistické informační centrum Frýdek-Místek“;
 • plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkové organizaci „Turistické informační centrum Frýdek-Místek“ v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;

1.1.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise územního plánování a architektury;

1.1.5. Vztah k rozpočtu města

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 13;
 • spravuje dotační program „Program regenerace města Frýdku-Místku“;
 • spravuje dotační program „Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku“;
 • spravuje dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů“;
 • spravuje dotační program „Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy označení provozoven“;
 • spravuje sbírkový program „DARUJ F≈M“;

1.1.6. Úkoly v přenesené působnosti

Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:

oddělení územního rozvoje

 •   pořizuje územně-plánovací dokumentace pro město a pro obce v rámci působnosti pověřeného obecního úřadu;
 •   zajišťuje přípravu, obstarávání, projednávání a schvalování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu s potřebou rozvoje města, sleduje a koordinuje vztah záměrů územního plánu města se záměry územních plánů okolních obcí;
 •   zajišťuje aktualizaci, změny územně plánovacích dokumentací, jejich projednávání a schvalování;
 •   soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území města, podává zastupitelstvu návrhy na pořízení územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů;
 •   eviduje a ukládá územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, které pořídilo město;
 •   zajišťuje poskytování územně plánovacích informací dle § 21 odst. 1 písm. a) a první části písm. b) (tj. o podmínkách vydání regulačního plánu) stavebního zákona;
 •   vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona;
 •   zajišťuje a vydává koordinované a koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 6 stavebního zákona;
 •   na základě podkladových stanovisek Národního památkového ústavu Ostrava vydává rozhodnutí, příp. stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, nemovitosti v městské památkové zóně v územním řízení a v řízení o povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 • vykonává a organizuje státní památkovou péči, a to zejména v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 • pořizuje a zajišťuje projednání územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií;
 • průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území;
 • poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání územního souhlasu, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;

oddělení stavebního řádu

 • zabezpečuje činnosti obecného stavebního úřadu dle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona;
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací, silnic II. a III. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • provádí vyvlastňovací řízení o odebrání či omezení vlastnického práva v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

úseky správní – povolování staveb

 • zajišťuje poskytování územně plánovacích informací dle § 21 odst. 1 druhé části písm. d) stavebního zákona;
 • řídí územně správní činnost v  souladu s  příslušnými právními předpisy, provádí veškerá územní řízení a vydává rozhodnutí, vede za určitých podmínek zjednodušené územní řízení;
 • vydává územní souhlas;
 • zodpovídá za posouzení záměru žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánu, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecně technickými požadavky na využívání území, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů;
 • provádí a řídí stavebně správní činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami;
 • provádí stavební řízení včetně jejich změn, vydává stavební povolení, posuzuje stavby prováděné na základě ohlášení;
 • posuzuje užívání staveb na základě oznámení stavebníka, vydává kolaudační souhlas, povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz;
 • povoluje změnu užívání staveb;
 • povoluje či nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav či zařízení;
 • vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích vyhlášek;
 • provádí kontrolní prohlídky staveb;
 • nařizuje údržbu, nezbytné úpravy, zabezpečovací práce na stavbách;
 • vydává rozhodnutí o přidělování čísel popisných pro město;
 • v návaznosti na systém RÚIAN koordinuje práce a zapisuje stavby do systému ISÚI;
 • na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje standardy kvality bydlení pro účely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);

právní úsek

 • zabezpečuje provozní, ekonomické, organizačně technické a administrativní práce související s činností oddělení;
 • zabezpečuje vybírání správních poplatků, vede pokladnu;
 • archivuje dokumenty oddělení;
 • zajišťuje metodiku, dodržování legislativy a její uplatňování v postupech dle správního řádu a stavebního zákona;
 • zabezpečuje právní servis v souvislosti se správní činností pořizovatele územně plánovací dokumentace;

ostatní (týká se všech úseků oddělení stavebního řádu)

 • Jestliže účastník řízení ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou mu v pravomocném a vykonatelném rozhodnutí vydaném oddělením stavebního řádu, vykoná ji oddělení na náklady a nebezpečí účastníka řízení. O úhradě nákladů vydá oddělení samostatné rozhodnutí. Pokud účastník ve stanovené lhůtě splatnosti úhradu vzniklých nákladů neprovede, předá oddělení případ k vymáhání pohledávek v přenesené působnosti finančnímu odboru.

1.1.7. Úkoly v přenesené působnosti

              nevykonává

1.1.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

              nevykonává

1.1.9. Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

oddělení územního rozvoje

 • podle § 35 odst. 1 písm. a) – i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 • podle § 39 odst. 1 písm. a) – j) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;

oddělení stavebního řádu – právní úsek

 • řízení o přestupcích fyzických a právnických osob proti stavebnímu zákonu ve spojení se zákonem č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

1.1.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků

 • rozhoduje o mimořádném opravném prostředku, kterým je obnova řízení;