Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem města zabývající je dopravou a mobilitou. Strategie má za cíl umožnit trvale udržitelný rozvoj Frýdku-Místku založený na nových principech plánování a zajišťující následující prioritní cíle:
– rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel;
– vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy;
– snížení hluku z dopravy, produkce CO2, a spotřeby energie;
– vyšší efektivitu přepravy osob i zboží;
– zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel.

Dokument vznikl za účelem uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Jeho základním posláním je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění).

Tato dokumentace je syntetickým materiálem. Koordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu jak z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů dopravy.

Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.

PUMM Frýdku-Místku vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě i všech souvisejících problematikách, které jsou zhodnoceny v analytické části. Také zohledňuje vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní i evropské úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.

Řešeným územím je území statutárního města Frýdku-Místku a nejbližších okolních obcí (Staré Město, Sviadnov) se zahrnutím dopravních vazeb ve spádovém území města.

Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.

Hlavními cíli navrženého PUMM bude zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy (cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce.

Plán byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 4. 12. 2019.

Vzhledem k tomu, že původní PUMM neobsahoval multimodální model dopravy (který v té době nebyl k dispozici), byl v roce 2019 Ministerstvem dopravy schválen jako tzv. „rámec udržitelné městské mobility (SUMF)“. Ten byl ve své době dostačující, pro programovací období 2021-27 však již bylo nutno přikročit k jeho aktualizaci a doplnění o multimodální model dopravy tak, aby mohl být schválen jako plnohodnotný plán udržitelné městské mobility (SUMP).

Dopravní model byl vytvořen k roku 2022 a dále pro návrhový horizont 2030 a výhledový horizont 2040. Další provedené průzkumy sloužily jako podklad a zpřesnění výsledného dopravního modelu: průzkum MHD, průzkum veřejné linkové dopravy, průzkum osobní železniční dopravy, průzkum dopravního chování obyvatel, průzkum dopravního chování organizací a směrový průzkum (za účelem zjištění směrování dopravních proudů motorových vozidel na komunikacích procházejících městem Frýdek-Místek bylo provedeno měření pomocí kamer snímajících registrační značky vozidel).

Aktualizovaný plán byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 14. 12. 2022.