Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem města zabývající je dopravou a mobilitou. Strategie má za cíl umožnit trvale udržitelný rozvoj Frýdku-Místku založený na nových principech plánování a zajišťující následující prioritní cíle:
– rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel;
– vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy;
– snížení hluku z dopravy, produkce CO2, a spotřeby energie;
– vyšší efektivitu přepravy osob i zboží;
– zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel.

Dokument vznikl za účelem uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Jeho základním posláním je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění).

Tato dokumentace je syntetickým materiálem. Koordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu jak z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů dopravy.

Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.

PUMM Frýdku-Místku vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě i všech souvisejících problematikách, které jsou zhodnoceny v analytické části. Také zohledňuje vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní i evropské úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.

Řešeným územím je území statutárního města Frýdku-Místku a nejbližších okolních obcí (Staré Město, Sviadnov) se zahrnutím dopravních vazeb ve spádovém území města.

Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.

Hlavními cíli navrženého PUMM bude zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy (cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce.

Plán byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 4. 12. 2019.