Činnost odboru

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Členění odboru

Odbor se člení na:

 • oddělení zeleně
 • oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
 • oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
 • oddělení vodního hospodářství

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

   oddělení zeleně

 • zabezpečuje správu zeleně ve vlastnictví města a údržbu zeleně vyjma ploch, které jsou udržovány jiným subjektem na základě smlouvy (např. o pronájmu, výpůjčce), zřizovací listiny aj.;
 • zabezpečuje správu a údržbu dětských hřišť a městského mobiliáře, který je součástí zeleně (informační cedule, mobilní nádoby na rostliny aj.);
 • vydává souhlasy oprávněným uživatelům pozemků města s kácením dřevin a výsadbou dřevin;
 •  vypracovává  věcné a finanční plány péče o plochy zeleně včetně spravované části městského mobiliáře;
 • vede a aktualizuje provozní dokumentaci;
 • zajišťuje průběžnou pasportizaci ploch zeleně, dětských hřišť a spravované části městského mobiliáře;
 • vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům týkajících se staveb, které mohou mít negativní dopad na plochy a využívání ploch zeleně včetně jejich doplňků a vybavenosti;
 • vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům týkajících se staveb, jde-li o ochranu v zájmu veřejných pohřebišť a válečných hrobů a pietních míst na území města, které jsou ve správě odboru životního prostředí a zemědělství;
 • vyjadřuje se k územním a stavebním řízením týkajících se staveb, jde-li o ochranu plochy zeleně včetně jejich doplňků a vybavenosti;
 • vyjadřuje se k územním a stavebním řízením týkajících se staveb, jde-li o ochranu v zájmu veřejných pohřebišť a válečných hrobů a pietních míst na území města, které jsou ve správě odboru životního prostředí a zemědělství;
 • vyřizuje požadavky občanů, jde-li o plochy zeleně ve vlastnictví města včetně jejich doplňků a vybavenosti;
 • spolupracuje při zadávání a zpracování územně plánovací dokumentace;
 • zabezpečuje správu a provozování veřejných pohřebišť na území města, zajišťuje plnění povinností města dle zákona o pohřebnictví;
 • zajišťuje komplexně agendu nakládání s komunálním odpadem na území města, kontroluje plnění povinností pověřené organizace;
 • kontroluje využívání systému nakládání s komunálním odpadem na území města;
 • účastní se procesu zcizení pozemků ve vlastnictví města za účelem užívání zeleně, stanovuje podmínky zcizení z hlediska ochrany zeleně;
 • zajišťuje odstranění nepovolených skládek odpadů na pozemcích ve vlastnictví města;
 • zajišťuje plnění povinností města dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů;
 • připravuje podklady pro získání dotací, jde-li o plochy zeleně včetně jejich doplňků a vybavenosti, plochy veřejného pohřebiště, systému nakládání s komunálním odpadem na území města a povinností města dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů;
 • spravuje dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí a vypracovává návrhy smluv o poskytnutí investičních příspěvků a neinvestičních dotací;
 • zajišťuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu občanů;
 • spravuje program „Podpora výsadby dřevin“ a vypracovává návrhy smluv o poskytnutí podpory;
 • spravuje dotační program na podporu napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku města a vypracovává návrhy smluv o poskytnutí investičních příspěvků;

   oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody

 • zabezpečuje správu lesního majetku města, včetně vybavenosti lesa;

   oddělení vodního hospodářství

 • zabezpečuje správu a údržbu vodovodů a kanalizací  ve vlastnictví města;
 • vydává souhlas  s napojením na vodovody a kanalizace ve vlastnictví města;
 • vydává souhlas s umístěním stavby nebo zařízení do ochranného pásma vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města;

   oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů

 • stanovuje vyhláškou podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu na území města v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakazuje;

Úkoly,  které jsou trvale svěřeny ve  vztahu   k   příspěvkovým   organizacím   obce
nevykonává

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům obce

Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností povodňové komise;

Vztah k rozpočtu města 

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 09;
 • spravuje dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšování životního prostředí;
 • spravuje fond obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města;
 • spravuje program „Podpora výsadby dřevin“;
 • spravuje dotační program na podporu napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku města;

Úkoly svěřené odboru v přenesené působnosti 

oddělení vodního hospodářství

 • vykonává státní správu na úseku vodního hospodářství;
 • zajišťuje výkon funkce stavebního úřadu – zejména pro stavby čistíren odpadních vod, vodovodních a kanalizačních řadů, studní, vodních nádrží, úprav vodních toků a dalších vodních děl;
 • vydává povolení k nakládání s vodami;
 • vykonává vodoprávní dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích, ukládá opatření k odstranění zjištěných závad;
 • schvaluje kanalizační řády, havarijní plány, manipulační příp. provozní řády vodních děl;
 • vyjadřuje se k projektovým dokumentacím staveb a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod;
 • v období mimo povodeň plní funkci povodňového orgánu obce i obce s rozšířenou působností;
 • na návrh správce vodního toku stanovuje záplavová území drobných vodních toků, včetně vymezení aktivní zóny;
 • vydává závazná stanoviska k záměrům, kterými mohou být dotčeny zájmy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

   oddělení zeleně

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 • ukládá náhradní výsadbu podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.;
 • vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.;
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. na území města;
 • vydává závazná stanoviska podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. na území města;
 • zajišťuje plnění povinností magistrátu ve vztahu k zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech;
 • vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům týkajících se staveb, jde-li o ochranu dřevin rostoucích mimo les na území města;
 • vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům týkajících se staveb, jde-li o ochranu v zájmu válečných hrobů a pietních míst;
 • vyjadřuje se k územním a stavebním řízením týkajících se staveb, jde-li o ochranu dřevin rostoucích mimo les na území města;
 • účastní se územních a stavebních řízení týkajících se staveb, jde-li o ochranu v zájmu válečných hrobů a pietních míst;
 • kontroluje uložené povinnosti náhradní výsadby;
 • kontroluje využívání systému nakládání s komunálním odpadem a oprávněnost jeho využívání.

oddělení státní správy lesů, myslivosti, ochrany přírody

 • rozhoduje o odnětí pozemků určených plnění funkcí lesa (PUPFL) do výměry 1 ha a o výši poplatků za odnětí;
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, kdy výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha; rozhodnutím prohlašuje pozemky za PUPFL;
 • vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL do výměry 1 ha, k umístění staveb nebo využití území do 50 m od okraje lesa;
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti holé seče, ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur a k provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech mladších 80 let;
 • rozhoduje o opatřeních proti škůdcům, ukládá sankce na úseku lesního hospodářství;
 • zadává zpracování lesních hospodářských osnov, ukládá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku;
 • uděluje licence a pověřuje výkonem funkce odborného lesního hospodáře, ustanovuje (zrušuje ustanovení) lesní stráže;
 • plní povinnosti vyplývající z ustanovení § 27 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin; provádí výkon státní správy na úseku myslivosti, zejména rozhoduje o uznání honitby, určuje jakostní třídy, normované a minimální stavy zvěře v jednotlivých honitbách;
 • jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře, ustanovuje nebo zrušuje ustanovení myslivecké stráže;
 • vydává lovecké lístky, lístky o původu zvěře a plomby, ukládá sankce na úseku myslivosti;
 • provádí výkon státní správy na úseku rybářství – vydává a odebírá rybářské lístky, ustanovuje, odvolává, ruší rybářskou stráž;
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, např. vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, zrušení ochrany památných stromů, vydává souhlas k ošetření památných stromů, v případě ptáků chráněných podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči a vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny;
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. v rámci působnosti obce s rozšířenou působností vyjma území města;
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace, legalizace);

oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) – zejména uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, rozhoduje o odvodech za odnětí, zasílá údaje související s odnětím půdy ze ZPF do evidence vedené MŽP prostřednictvím určené elektronické evidence, rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást ZPF, uděluje souhlas ke změně trvalého trávního porostu na ornou půdu, vydává vyjádření k návrhům tras vedení a komunikací, uplatňuje stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území, uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toku, vede evidenci jejich použití ve správním obvodu, je dotčeným orgánem ZPF podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou-li dotčeny pozemky náležející do ZPF o výměře do 1 ha;
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší – spolupracuje na zpracování a aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší, vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o vydaných závazných stanoviscích, vydává své vyjádření k řízení Krajského úřadu ve věci vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, ukládá provozovateli zdroje, který neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší, provést opatření ke zjednání nápravy, vydává rozhodnutí o zastavení provozu zdroje v případě, že provozovatel zdroje neprovede opatření ke zjednání nápravy, dozírá na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných;
 • vydává pro případy vzniku smogové situace formou nařízení regulační řád na omezení provozu silničních motorových vozidel na území města, stanovuje opatřením obecné povahy zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel na území města nebo jeho části;
 • vykonává státní správu na úseku odpadového hospodářství, zejména vydává dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého. Vydává stanoviska k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství. Kontroluje, zpracovává a odesílá na krajský úřad a MŽP hlášení o produkci a nakládání s odpady za provozovny původců odpadů, zařízení k nakládání s odpady a za obce, které mají ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech za uplynulý rok. Vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů. Může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby. Kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se zákonem o odpadech. Kontroluje, zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech, a zda mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem.;
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské a veterinární péče a rozhoduje o zvláštním opatření včetně náhrady nákladů za toto opatření dle zákona na ochranu zvířat proti týrání; činí úkony k regulaci populace koček dle zákona na ochranu zvířat proti týrání;

Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

projednává přestupky dle odvětvové příslušnosti pro obce Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice;

Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni

 • podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, § 4 a § 5  odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) – v rozsahu působnosti odboru na území města – jde-li o plochy zeleně včetně jejich doplňků a vybavenosti, nebo jde-li o plochy veřejného pohřebiště;
 • podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností;
 • podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – § 66d odst. 1 písm. b) a c), § 66d odst. 2 písm. b) a c) v rozsahu působnosti odboru na území města – jde-li o plochy zeleně včetně jejich doplňků a vybavenosti, nebo jde-li o plochy veřejného pohřebiště;
 • podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech;
 • podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví – dle § 26 odst. 1 písm. h);
 • podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 • podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);
 • podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v souvislosti s prováděnou kontrolou dle složkového zákona na úseku životního prostředí;

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků)

neprojednává