Tiskopisy

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

2.0.01 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHRNNÉHO STANOVISKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Bližší informace Vám podá:

2.1.01 LESY – ŽÁDOST O SOUHLAS S NÁVRHEM ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Bližší informace Vám podá:

2.1.02 LESY – ŽÁDOST O SOUHLAS – UMÍSTĚNÍ STAVBY DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE POZEMKU

Bližší informace Vám podá:

2.1.03 LESY – ŽÁDOST O ODNĚTÍ POZEMKU A OMEZENÍ VE VYUŽITÍ

Bližší informace Vám podá:

2.1.04 LESY – ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ, ZDA JDE O POZEMEK URČENÝ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Bližší informace Vám podá:

2.1.05 LESY – PROHLÁŠENÍ POZEMKU ZA POZEMEK URČENÝ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Bližší informace Vám podá:

2.1.06 LESY – ŽÁDOST O SOUHLAS S DĚLENÍM LESNÍHO POZEMKU

Bližší informace Vám podá:

2.1.07 LESY – ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY DŘÍVÍ

Bližší informace Vám podá:

2.1.08 LESY – ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU

Bližší informace Vám podá:

2.1.09 LESY – ŽÁDOST O VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Bližší informace Vám podá:

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZPF – FYZICKÉ OSOBY

Bližší informace Vám podají:

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZPF – PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ

Bližší informace Vám podají:

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ – ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO PRO NEVYJMENOVANÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Bližší informace Vám podá:

2.2.04 ODPADY – ŽÁDOST O POVOLENÍ K UPUŠTĚNÍ OD ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ

Bližší informace Vám podá:

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝM PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Bližší informace Vám podá:

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)

Bližší informace Vám podá:

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Bližší informace Vám podá:

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Bližší informace Vám podá:

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Bližší informace Vám podá:

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Bližší informace Vám podá:

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

Bližší informace Vám podá:

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU

Bližší informace Vám podá:

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Bližší informace Vám podá:

2.3.18 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÝCH K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Bližší informace Vám podá:

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

Bližší informace Vám podá:

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

Bližší informace Vám podá:

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA

Bližší informace Vám podá:

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ – ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Bližší informace vám podá:

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ – OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES DLE § 8 ODST. 2 ZÁKONA Č. 114/19

Bližší informace Vám podá:

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ – OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES DLE § 8 ODST. 4 ZÁKONA Č. 114/19

Bližší informace Vám podá:

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ – ŽÁDOST O SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU S KÁCENÍM DŘEVIN

Bližší informace Vám podá:

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ – ŽÁDOST O POPELNICI/KONTEJNER

Bližší informace Vám podá:

2.4.06 ODDĚLENÍ ZELENĚ – ŽÁDOST O KONTEJNER NA SEPAROVANÝ ODPAD

Bližší informace Vám podá:

2.4.07 ODDĚLENÍ ZELENĚ – ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Bližší informace Vám podá: