Potřebuji vyřídit

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1.01 UDĚLENÍ LICENCE PRO VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE

1.1.02 OZNÁMENÍ KONÁNÍ ORGANIZOVANÉ NEBO HROMADNÉ SPORTOVNÍ AKCE V LESE

1.1.03 ŽÁDOST O POVOLENÍ DELŠÍ LHŮTY PRO ZALESNĚNÍ LESNÍHO POZEMKU NEBO ZAJIŠTĚNÍ LESNÍHO POROSTU

1.1.04 POVOLENÍ ÚPRAVY STAVU ZVĚŘE

1.1.05 ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY DŘÍVÍ V LESE

1.1.06 ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY

Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.07 ŽÁDOST O UDĚLENÍ VYJÍMKY ZE ZÁKAZU PROVÁDĚT MÝTNÍ ÚMYSLNOU TĚŽBU V LESNÍCH POROSTECH MLADŠÍCH NEŽ 80 LET

1.1.08 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU

1.1.09 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

1.1.10 ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU

1.1.11 DĚLENÍ LESNÍHO POZEMKU, PŘI KTERÉM VÝMĚRA JEDNOHO DÍLU KLESNE POD 1HA

1.1.12 ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKU PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1.1.13 ŽÁDOST O OMEZENÍ POZEMKŮ URČENÝCH PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1.1.14 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ V POCHYBNOSTECH, ZDA SE JEDNÁ O POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1.1.15 ŽÁDOST O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ POZEMKU ZA POZEMEK URČENÝ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1.1.16 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM STAVBY DO 50 METRŮ OD LESA

1.1.17 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ MAJÍ BÝT DOTČENY POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA DO VÝMĚRY 1 HA

1.1.18 ŽÁDOST O POVOLENÍ LOVU ZVĚŘE NA NEHONEBNÍCH POZEMCÍCH

1.1.19 ŽÁDOST O VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2.01 ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

1.2.02 ŽÁDOST O POVOLENÍ K UPUŠTĚNÍ OD ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ

1.2.03 OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

1.2.04 ZÁVAZNÁ STANOVISKA PRO NEVYJMENOVANÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1.3.01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.02 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ LÁTKY DO KANALIZACE

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

1.3.03 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO JEHO ZMĚNU DLE § 14 ODST. 1 VODNÍHO ZÁKONA

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.04 ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

1.3.05 OHLÁŠENÍ STAVBY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EO

1.3.06 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLO

1.3.07 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.08 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

1.3.09 ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

1.3.10 OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA, VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

1.4.01 POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.02 OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.03 OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.04 POŽADAVEK NA KÁCENÍ DŘEVIN NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ

1.4.05 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.06 ŽÁDOST O NOVOU POPELNICI, VÝMĚNA POŠKOZENÉ POPELNICE, ŽÁDOST O NÁDOBU NA SEPAROVANÝ ODPAD

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad