Potřebuji vyřídit

ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
UDĚLENÍ LICENCE PRO VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE
OZNÁMENÍ KONÁNÍ ORGANIZOVANÉ NEBO HROMADNÉ SPORTOVNÍ AKCE V LESE
ŽÁDOST O POVOLENÍ DELŠÍ LHŮTY PRO ZALESNĚNÍ LESNÍHO POZEMKU NEBO ZAJIŠTĚNÍ LESNÍHO POROSTU
POVOLENÍ ÚPRAVY STAVU ZVĚŘE
ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY DŘÍVÍ V LESE
ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY – ZMĚNU ZÁVAZNÉHO USTANOVENÍ VÝŠE TĚŽBY DŘÍVÍ V LESE, VE KTERÉM VLASTNÍK LESA HOSPODAŘÍ DLE PŘEVZATÉ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VYJÍMKY ZE ZÁKAZU PROVÁDĚT MÝTNÍ ÚMYSLNOU TĚŽBU V LESNÍCH POROSTECH MLADŠÍCH NEŽ 80 LET
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU
DĚLENÍ LESNÍHO POZEMKU, PŘI KTERÉM VÝMĚRA JEDNOHO DÍLU KLESNE POD 1HA
ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKU PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O OMEZENÍ POZEMKŮ URČENÝCH PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ V POCHYBNOSTECH, ZDA SE JEDNÁ O POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ POZEMKU ZA POZEMEK URČENÝ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM STAVBY DO 50 METRŮ OD LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ MAJÍ BÝT DOTČENY POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA DO VÝMĚRY 1 HA
ŽÁDOST O POVOLENÍ LOVU ZVĚŘE NA NEHONEBNÍCH POZEMCÍCH
ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
ŽÁDOST O POVOLENÍ K UPUŠTĚNÍ OD ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ
OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁVAZNÁ STANOVISKA PRO NEVYJMENOVANÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI VČETNĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DLE § 8 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ŽÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO JEHO ZMĚNU DLE § 16 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO JEHO ZMĚNU DLE § 14 ODST. 1 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
OHLÁŠENÍ STAVBY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EO
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLO
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU DLE § 17 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ DLE § 18 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA, VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY
POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 4 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
POŽADAVEK NA KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZELENI NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ
ŽÁDOST O NOVOU POPELNICI, VÝMĚNA POŠKOZENÉ POPELNICE, ŽÁDOST O NÁDOBU NA SEPAROVANÝ ODPAD, PYTLE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD