Změna klimatu (Globální oteplování)

Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí podmíněný bilancí energie, atmosférickou a oceánskou cirkulací, vlastnostmi zemského povrchu a činností člověka. Zjednodušeně lze říci, že klima je „průměrné počasí“ za několik desetiletí3).

Klima neboli podnebí se přirozeně měnilo, mění a měnit bude. Základní důvody těchto změn jsou většinou známy. Ovlivňují je astronomické i další přírodní faktory, například změny dráhy, po které Země obíhá kolem Slunce, nebo výkyvy sluneční aktivity. Proto se střídají doby ledové a meziledové, proto během nich dochází k menším změnám3).

Výraz globální oteplování, resp. globální změna klimatu je v současnosti používán pro poslední oteplování planety Země, které započalo na začátku 20. století a projevuje se jednoznačným a pokračujícím růstem průměrné teploty klimatického systému Země a které je, dle názoru naprosté většiny vědců z oboru klimatologie, způsobeno především aktivitami člověka1).

Většina současného globálního oteplování je způsobena zvýšenými koncentracemi skleníkových plynů. K navyšování koncentrací skleníkových plynů dochází v důsledku lidských aktivit a primární příčinou nárůstu teplot jsou emise CO2 především v důsledku spalování fosilních paliv a odlesňování krajiny1).

Mezi nejdůležitější skleníkové plyny patří vodní pára, oxid uhličitý (CO2), methan (CH4) a oxidy dusíku, které jsou z praktických důvodů vyjadřovány jako oxid dusný (N2O). Tyto plyny se vyskytují v atmosféře přirozeně, ale jejich koncentrace může vzrůstat i následkem lidské činnosti. Kromě toho se do ovzduší dostávají i plyny uměle syntetizované – připravené člověkem, které také způsobují skleníkový efekt (například chlorfluorované uhlovodíky (CFC) a hexafluorid síry)3).

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Globální_oteplování

3) http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/zmena-klimatu/