Užitečné odkazy

Ochrana klimatu je jednou z prioritních oblastí politiky EU. Na národní úrovni byla v říjnu 2015 schválena vládou ČR „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“. Dokument představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd.

Více informací naleznete na https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Na portálu Ministerstva životního prostředí lze nalézt další dokumenty ke změně klimatu, jako např. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu apod.

Více informací a dokumentů naleznete na https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY K PROBLEMATICE ZMĚNY KLIMATU:

http://www.klimatickazmena.cz/cs/

http://portal.chmi.cz/

Doporučení Evropské komise: https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_cs

Doporučení Australské vlády: http://www.yourenergysavings.gov.au/

Americká agentura na ochranu životního prostředí: https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/what-you-can-do-about-climate-change_.html