Projevy na území ČR

Z informací dostupných na oficiálním webu města Ostravy k životnímu prostředí http://zdravaova.cz/category/klimaticke-zmeny/ vyplývá, že v posledních dvou desetiletích došlo na území ČR ke zvýšení průměrných počtů dní s vysokými teplotami (letní a tropické dny, tropické noci), a logicky ke snížení průměrných počtů dní s nízkými teplotami (mrazové, ledové a arktické dny). Trend bude pokračovat, a do konce století se bude navyšovat počet letních a tropických dní, objeví se dnes velmi výjimečné tropické noci, významně poklesne počet mrazových a ledových dní a prakticky se přestanou vyskytovat arktické dny. Výskyt těchto dní s mezními hodnotami se bude pochopitelně v rámci ČR vyskytovat rozdílně v závislosti na lokalitě4).

Nejzávažnější rizika spojená s proměnlivostí a změnou podnebí představují zejména změny v četnosti a intenzitě výskytu extrémních událostí (intenzivních srážek, povodní, zemědělského sucha), které povedou k prohloubení již existujících problémů v zemědělství, jako je nedostatečné množství vodních zdrojů, nadměrná eroze a degradace půdy. Podle prognóz by v souvislosti se změnou klimatu mohlo v průběhu 21. století dojít ke snížení průměrných průtoků na mnoha českých povodích o zhruba 15-20 %, případně až o 25-30 %, k prohloubení vodních deficitů by mohlo dojít zejména v letních a podzimních měsících. Klimatická změna bude mít za následek zejména časnější nástup jarních období a růst průměrných teplot v zimních měsících, v důsledku čehož by mohlo docházet k urychlení růstu a vývoje vegetace v jarním období a následnému zvýšení rizika jejího poškození pozdními mrazy a zvýšeným výskytem stávajících i nově migrujících plevelů a patogenů.

Současné prognózy předpovídají zvýšení pětidenních srážkových úhrnů v zimních měsících ve druhé polovině 21. století (v období 2070-2099). Také je předpovídáno zvýšení výskytu srážkových extrémů v letních měsících. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí je velmi pravděpodobné, že se na konci tohoto století budou v prostoru střední Evropy vyskytovat vlny veder ve stejné frekvenci, intenzitě a délce trvání jako je tomu v současné době na území jižní Evropy8).

4) http://zdravaova.cz/category/klimaticke-zmeny/

8) https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_cs