Důsledky

Změna klimatu postihuje všechny regiony světa. Ledovce v Arktidě i Antarktidě ustupují, hladina moří stoupá. V některých regionech dochází stále častěji k extrémním povětrnostním jevům a srážkám, zatímco v jiných se zase lidé potýkají s intenzivnějšími teplotními vlnami a obdobími extrémního sucha. V příštích desetiletích se očekává, že se tyto důsledky změny klimatu ještě zintenzivní.

Zdroj obrázku: https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_cs

Tání ledovců a stoupající hladina moří

Objem vody se zahřátím zvyšuje. Globální oteplování způsobuje zároveň tání ledovců a ledové pokrývky v polárních oblastech. Souhra těchto jevů způsobuje zvyšování hladiny moří, což vede k záplavám a erozi v pobřežních a nízko položených oblastech7).

Extrémní výkyvy počasí

Silné deště a podobné extrémní povětrnostní jevy jsou v dnešní době stále častější. To může vést k záplavám a snížení kvality vody a zároveň ke zhoršení dostupnosti vodních zdrojů v některých regionech. Jižní a střední Evropa se dnes potýká s častějšími vlnami veder, extrémního sucha a lesních požárů. Ve Středozemí spadne za rok stále méně srážek, což způsobuje častější období sucha a vznik lesních požárů. Na severu Evropy jsou naopak srážky stále častější a běžně by tak mohlo docházet k povodním během zimních měsíců7). 

Důsledky pro rozvojové země

K nejvíce postiženým patří chudé rozvojové země. Jejich obyvatelé jsou často do velké míry závislí na přirozeném prostředí, přičemž mají na boj proti měnícím se klimatickým podmínkám nejméně prostředků7).

Riziko pro lidské zdraví

Změna klimatu se již projevuje na zdraví obyvatel. V některých regionech již dochází ke zvýšení počtu úmrtí v důsledku období zvýšených teplot a v jiných oblastech se zase snížil počet úmrtí souvisejících s nízkými teplotami. Navíc jsou již patrné změny v rozložení některých nemocí přenášených vodou a změny způsobu přenosu chorob7).

Náklady pro společnost a hospodářství

Poškození majetku či infrastruktury, jakož i lidského zdraví v důsledku těchto změn představují pro společnost a hospodářství vysoké náklady. Poškozeny jsou především hospodářská odvětví, jež jsou odkázána na určité množství srážek a určité teploty, jako je například zemědělství, lesnictví, energetika a cestovní ruch7).

Rizika pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny

Ke změně klimatu dochází takovým tempem, že se mu mnohé rostlinné a živočišné druhy nestíhají přizpůsobit. Mnohé suchozemské, sladkovodní a mořské druhy se již z tohoto důvodu přemístily do jiných lokalit. Nárůstem průměrné teploty navíc některým druhů bude hrozit vyhynutí

7).https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_cs