Plán zimní údržby

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Zimní údržba je prováděna podle operačního plánu schváleného radou města, který mimo jiné stanovuje pořadí důležitosti místních komunikací a chodníků. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jako první jsou ošetřovány komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky.

Ve Frýdku-Místku zajišťují zimní údržbu komunikací a chodníků:
– firmy na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky
– silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
– zaměstnanci městské společnosti TS a.s.
– vlastníci účelových komunikací

A. Zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města zajišťují zaměstnanci TS a.s.
Jedná se o zhruba o 290 km z celkového počtu 421 km místních komunikací a chodníků patřících do vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek ve městě samotném a v integrovaných obcích Lískovec, Skalice, Chlebovice, Zelinkovice, Panské Nové Dvory

Požadavky na odklizení sněhu volejte přímo na dispečink zimní údržby TS a.s. – tel. 558 443 213, 558 443 201.

B. Zimní údržbu silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje provádí Správa silnic MS kraje.
Krajské silnice: ul. Bruzovská, Lískovecká, Revoluční, J. Opletala, 17. listopadu, Ostravská, Na Vyhlídce, Staroměstská a Slezská

C. Zimní údržbu silnic ve vlastnictví státu provádí Sdružení AVE. Dispečink ve Frýdlantu nad Ostravicí  – telefon 733 690 633.
Silnice ve vlastnictví státu: ul. Hlavní, Janáčkova, Příborská, Beskydská a Frýdlantská.

A co nám říká zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška o odpovědnosti za zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti?


Plán zimní údržby

§ 42 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

(1) Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:
a) I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
b) II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy,
c) III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním,
d) neudržované – silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu [na tuto skutečnost musí být uživatelé upozorněni způsobem stanoveným ve zvláštním předpise (vyhl. 294/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění)
(2) O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací.

Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k tomuto pořadí důležitosti:
a) I. pořadí – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,
b) II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,
c) III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace,
d) neudržované – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic
§ 45 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

(1) Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

(2) Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.

(3) Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:
a) na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin,
b) na silnicích zařazených do:
I. pořadí    do 3 hodin,
II. pořadí     do 6 hodin,
III. pořadí     do 12 hodin.

(4) Lhůty uvedené v odstavci 3 platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
§ 46 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
Dle Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

a) na chodnících zařazených do:
 I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin,
 II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,
 III. pořadí do 48 hodin

b) na ostatních chodnících se schůdnost zajišťuje bez zbytečných odkladů poté, co byla zajištěna schůdnost chodníků I až III. pořadí a provádí se přiměřeně k vzniklé situaci.