Lískovec

Úvod:

Místní část Lískovec se rozkládá na severozápadě města, zčásti na moravském a zčásti na slezském území.

1. ledna 1943 byl Lískovec přičleněn k Frýdku-Místku. Toto sloučení trvalo až do roku 1949, k opětovnému přičlenění došlo 1. 7. 1975 sloučením národních výborů Frýdek-Místek, Sviadnov, Lískovec, Staré Město, Chlebovice a Lysůvky, k územní integraci obce došlo 1. 1. 1979.

Stručná historie:

Odhaduje se, že Lískovec byl založen někdy ve 14. století. První osídlení připomínají zbytky drobného opevnění malé středověké tvrze, které lze ještě dnes nalézt jihovýchodně asi 300 metrů od kostela sv. Šimona a Judy nad potokem Podšajarka. První dochovaná písemná zmínka je z listiny těšínského vévody Bolka z 27. září 1450. Název obce kolísal mezi Leskovec a Lískovec. V roce 1924 byl výnosem ministerstva vnitra v Praze ustanoven název Lískovec. Jisté je, že celé feudální období byl Lískovec součástí frýdeckého panství. Podle záznamů v urbáři se na panství pěstovaly 4 druhy obilnin, zelí, proso, len a mrkev. Hlavní obživu zajišťoval většině obyvatelstva na panství chov dobytka, poměrně hojný byl chov ovcí, koně chovali jen sedláci. V roce 1636 měl Lískovec už také pilu, obec byla osídlena větším počtem sedláků (14 sedláků, 2 zahradníci a 2 volní sedláci). Lískovec byl také mlýn a rybník.

Zajímavá místa:

Poutní místo Hájek

Roku 1786 byl u pramene v Hájku vztyčen lesníkem Michaelem Hiršheimerem kříž. Nad ním nechal frýdecký farář hrabě Pražma postavit stříšku a jeho nástupce K. J. Šíp dostavěl dřevěnou kapli a vyzdobil ji roku 1796 křížovou cestou. Šípův následník Pavel Prutek dal roku 1840 zhotovit kamennou studnu. Generální vikář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, studnu opravil a kapli s novým sousoším Kalvarské scény roku 1871 slavnostně posvětil.

Na vrcholu schodiště k pramenu stojí sochy Panny Marie a Spasitele, vzadu na soše Panny Marie jsou vyryta slova „Za vyprošené zdraví“. Celoročně je Hájek vyhledávaným místem pro poutníky i pocestné. Tradičně zde každým rokem putuje procesí z Řepišť a Rakovce, o prázdninách přicházejí poutníci z Lipiny.

Památný kámen v Hájku

V lese Hájek se nachází žulový kámen s letopočtem 1928. Byl postaven na paměť 10. výročí vzniku Československé republiky v roce 1928. V době nacistické okupace místní občané památník zakopali v lese, po osvobození ho umístili na původním místě. Památník byl obnoven v roce 2018 k 100 letům vzniku Československa péčí místních občanů.

Kostel sv. Šimona a Judy

Lískovecký kostel je pozdně barokní stavba s novogotickou věží. Datum vzniku není znám, ví se ale, že kostel byl dřevěný, na konci 18. století zchátralý a hrozilo jeho zřícení. V roce 1790 byl proto zbourán a vystavěn kostel nový, který byl posvěcen v roce 1791. Další restaurování proběhlo v roce 1927. V kostele se nacházejí varhany z roku 1909.

Kaple Panny Marie

Nachází se na Dlouhé ulici, v místě, kterým procházeli poutníci od kaple Sv. kříže v Hájku do kostela Navštívení Panny Marie (dnes bazilika minor Panny Marie Frýdecké). Kaple byla postavena okolo roku 1836.

Kaple sv. Antonína Paduánského

Nachází se na okraji Lískovce, v části zvané „Odlesí“, na hranici s Řepištěmi. Podle místní legendy byla postavena nedaleko místa, kde byli pohřbeni padlí švédští vojáci. I když její původní vzhled nesl  náznaky baroka, vznikla na začátku 19. století.

Památníky obětem první a druhé světové války

V okolí základní školy se nacházejí 3 památníky: „Pomník obětem první světové války“ se jmény 31 obětí této války z řad lískoveckých občanů, „Pomník osvobození“ s reliéfem vojáka s kyticí květů a samopalem z roku 1947 a „Památník mučedníků“ se jmény 21 občanů, kteří zemřeli v koncentračních táborech za druhé světové války.

Památník popraveným odbojářům

Asi 500 m za nádražím směrem na Paskov se na polní cestě podél kolejiště nachází pět památníků se jmény a daty odbojářů, kteří byli nespravedlivě popraveni v důsledku sabotážní akce z 1. září 1943, a bludný balvan s nápisem „Padli, abychom my mohli žít“.

Rozloha:                   577 ha

Počet obyvatel:        1531 (počet k 1. 1. 2019)

Osadní výbor: Osadní výbor Lískovec