Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
    4.1. Kontaktní poštovní adresa 
    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 
    4.3. Úřední hodiny 
    4.4. Telefonní čísla 
    4.5. Čísla faxu 
    4.6. Adresa internetové stránky
    4.7. Adresa e-podatelny
    4.8. Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)
6. 
7. DIČ
8. Dokumenty
    8.1. Seznamy hlavních dokumentů
    8.2. Rozpočet 
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
    14.1. Nejdůležitější používané právní předpisy 
    14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
    15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
    15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
16. Licenční smlouvy 
    16.1. Vzory licenčních smluv
    16.2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


 

1. Název

Statutární město Frýdek-Místek

Zpět


2. Důvod a způsob založení

Právní základ vzniku města Frýdku-Místku je zakotven v článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samosprávným územním celkem a je součástí vyššího územního samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj.

Konkretizací ustanovení Ústavy je v případě města Frýdku-Místku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 tohoto zákona je město veřejnoprávní korporací (tj. zvláštní právnickou osobou), vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Město tedy vzniklo ze zákona (Ústava a obecní zřízení) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Na základě zákona č. 234/2006 Sb. se město Frýdek-Místek stalo s účinností od 1. července 2006 statutárním městem.

Zpět


3. Organizační struktura

Statutární město vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány města:

Na základě § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zřídilo zastupitelstvo města Městskou policii Frýdek-Místek, která je rovněž orgánem města.

Organizační struktura Městské policie Frýdek-Místek

Městská policie Frýdek-Místek se člení takto:

 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • administrativa
 • útvar zvláštních úkolů (inspektoři)
 • strážníci:
  •  hotovostní hlídky
  • pěší hlídky
  • dopravní hlídky
 • útvar prevence
 • pracovníci kamerového centra

Organizační struktura Magistrátu města Frýdku-Místku:

1. Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.

2. Magistrát města se člení na tyto odbory, oddělení a úseky:

 • odbor kancelář primátora
 • odbor vnitřních věcí
  • oddělení matriky
  • oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cest. dokladů
  • oddělení přestupkové
  • oddělení vnitřní správy
   • provozní úsek
   • technický úsek
  • oddělení personální
 • finanční odbor
  • oddělení rozpočtu
  • oddělení účtárny
  • oddělení místních daní a poplatků
 • odbor správy obecního majetku
  • oddělení majetkoprávní
  • oddělení správy budov a bytového fondu
  • oddělení bytové
 • živnostenský úřad
  • oddělení registrační
  • oddělení správy a kontroly
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení tiskové
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
  • oddělení dopravně správních agend
  • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
 • odbor životního prostředí a zemědělství
  • oddělení zeleně
  • oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  • oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  • oddělení vodního hospodářství
 • odbor sociální péče
  • oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • oddělení sociálního poradenství pro mládež
  • oddělení terénní práce s nezaměstnanými
 • odbor sociálních služeb
  • oddělení koncepce a rozvoje
  • oddělení ekonomicko-správní
  • oddělení sociální práce
  • oddělení sociální prevence
  • oddělení veřejného opatrovnictví
 • odbor investiční
 • odbor územního rozvoje a stavebního řádu
  • oddělení územního rozvoje
   • úsek územního plánování
   • úsek územně plánovacích podkladů, GIS
  • oddělení ekonomického rozvoje
  • oddělení stavebního řádu
   • úsek správní - město Frýdek-Místek (povolování staveb)
   • úsek správní - obce (povolování staveb)
   • právní úsek
 • právní odbor
 • útvar kvality a auditu
 • odbor informačních technologií
 • odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
 • odbor zadávání veřejných zakázek

Seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

1. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 454
2. Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, příspěvková organizace
3. Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
4. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
5. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
6. Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
7. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
8. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
9. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
10. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
11. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
12. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
13. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
14. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
15. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
16. Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
17. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
18. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
19. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
20. Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
21. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
22. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
23. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
24. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
25. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
26. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
27. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
29. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek

Zpět


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 • Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek - mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek - mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Radniční 10, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek - mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek, část Místek - mapa

4.3 Úřední hodiny:

Základní úřední hodiny (jsou stanoveny pro všechny odbory, oddělení, resp. úseky, které nejsou jinde uvedeny)

Pondělí 08:00 - 17:00 hodin
Středa 08:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 13:00 - 15:00 hodin

Rozšířené úřední hodiny (jsou stanoveny pro odbor vnitřních věcí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení matriky, dále pro odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravně správních agend a finanční odbor oddělení místních daní a poplatků)

Pondělí 08:00 - 17:00 hodin
Středa 08:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 08:00 - 15:00 hodin

 

Živnostenský úřad

Pondělí 08:00 - 17:00 hodin
Úterý 08:00 - 13:30 hodin
Středa 08:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 08:00 - 15:00 hodin
Pátek 08:00 - 13:00 hodin
 


Podatelna (v budově na ulici Radniční 1148, a v budově na ulici Politických obětí 2478)

Pondělí 07:30 - 17.00 hodin
Úterý 07:30 - 14:00 hodin
Středa 07:30 - 17.00 hodin
Čtvrtek 07:30 - 15:00 hodin
Pátek 07:30 - 13:30 hodin

Pokladna (v budově na ulici Radniční 1148, a v budově na ulici Politických obětí 2478)

Pondělí 09:00 - 11:30, 12:15 - 16:30 hodin
Úterý 09:00 - 11:30, 12:15 - 13:00 hodin
Středa 09:00 - 11:30, 12:15 - 16:30 hodin
Čtvrtek 09:00 - 11:30, 12:15 - 14.30 hodin
Pátek 09:00 - 12:15

4.4 Telefonní čísla:
Budova Radniční 1148, Frýdek
Telefon: 558 609 111 (informace)

Budova Politických obětí 2478, Místek
Telefon: 558 609 444 (informace)

Kontaktní údaje na jednotlivé zaměstnance jsou v telefonním seznamu.

4.5 Čísla faxu:
Budova Radniční 1148, Frýdek
FAX: 558 609 166

Budova Politických obětí 2478, Místek
FAX: 558 609 466

4.6 Adresa internetové stránky: www.frydekmistek.cz

4.7 Adresa e-podatelny: 
podatelna(zavináč)frydekmistek.cz
ID datové schránky: w4wbu9s

4.8 Další elektronické adresy: Další elektronické adresy jsou uvedeny v telefonním seznamu.

Zpět


5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu Kód banky Zřízen pro
27-3591530217 0100 nebytové prostory – nájemné + služby
27-3595700287 0100 byty – nájemné + služby
19-3767000237 0100 místní poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2002
86-5724850257 0100 pokuty za dopravní přestupky uložené Magistrátem města Frýdku-Místku
vratky příspěvků na výživu dítěte
platby za prodej pozemků
94-30625781 0710

dotace ze státního rozpočtu

dotace ze státních fondů

171088860 0300 výnosy daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
9005-1226781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100

platby od obcí z veřejnoprávních smluv

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

90050001226781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
19-928781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100

pronájem pozemků, správní poplatky, místní poplatek ze psů, pokuty uložené Městskou policií po splatnosti, místní poplatek za zábor veřejného prostranství, místní poplatek z ubytovací kapacity, platby za odchyt psů, ostatní platby (např. faktury za inzerci ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku), odvody odpisů zřízených příspěvkových organizací, dary, náhrady nákladů řízení, věcná břemena

 

 

190000928781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
Poznámka: Platí zásada 10 míst za pomlčkou. Pokud tolik míst v čísle není, doplňuje se nulami.

Zpět


6. IČ

00296643

Zpět


7. DIČ

CZ00296643
Statutární město Frýdek-Místek je plátce DPH.

Zpět


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Finanční odbor
Rozpočet Statutárního města Frýdku-Místku
Závěrečný účet Statutárního města Frýdku-Místku

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení zeleně
Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2007-2010

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Územní plán města Frýdku – Místku
Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku na období 2007 – 2013
Akční plán rozvoje Statutárního města Frýdku – Místku na rok 2008
Statut fondu regenerace města Frýdku-Místku

8.2 Rozpočet:

Údaje o rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v aktuálním i uplynulém roce naleznete na internetových stránkách města v sekci O městě, Rozpočet a finance.
Informace z účetních výkazů za uplynulý rok jsou obsaženy v závěrečném účtu statutárního města Frýdku-Místku, který je umístěn rovněž na internetových stránkách města v sekci O městě, Rozpočet a finance.

Zpět


9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti statutárního města Frýdku-Místku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně osobně, telefonicky.

Žádost vyřizuje odbor magistrátu města příslušný podle organizační struktury magistrátu města na úseku státní správy a samosprávy, od kterého je informace požadována, a v ostatních případech odbor, určený tajemníkem magistrátu.

Zpět


10. Příjem žádostí o dalších podání

Žádosti, podněty, stížnosti a petice se podávají písemně poštou, na podatelně magistrátu města nebo ústně u příslušného odboru magistrátu města. Jejich vyřizování se řídí dle jejich povahy příslušnými právními předpisy nebo „Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podání a podnětů“ schválenými Radou města dne 16.11.2004.

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet u příslušného odboru magistrátu města, který takové rozhodnutí vydal (viz bod 4.2.).

Zpět


11. Opravné prostředky

Součástí rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí rady města a zastupitelstva města není přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti města nebo k Ministerstvu vnitra ČR, které vykonává dozor na výkonem samostatné působnosti města.

Zpět


12. Formuláře

 

Popis formuláře Způsob a místo, kde lze formulář získat
Odbor kancelář primátora
 • Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SMFM (dotační rezervy primátora)
 • Formulář - vyúčtování dotace
Zpět   Úvod
Odbor vnitřních věcí
Oddělení matriky
 • Dotazník k uzavření manželství

 • Protokol o uzavření manželství
 • na odboru vnitřních věcí, oddělení matriky v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • Úmrtní list
 • Oddací list
 • Rodný list
 • Rejstřík trestů
 • Žádost o osvědčení pro vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení pro vydání pasu
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Žádost o vydání dokladu pro cizinu
 • Žádost o zápis do zvláštní matriky Brno - narození, úmrtí a sňatky
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku
 • Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželství do lhůty 1 měsíce
 • Žádost o zápis druhého jména do dokladu
 • Žádost o zápis příjmení v jiném tvaru
 • Žádost o identifikaci právnická a fyzická osoba
 • Záznam o vydání matričního dokladu a vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 • Záznam o vydání církevního osvědčení a vysvědčení o právní způsobilosti
 • Potvrzení diagnózy
 • Uznání otcovství

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • ve stojanu na chodbě II. NP budovy Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • v kancelářích odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (na základě zákona o evidenci obyvatel)
 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
 • Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
 • Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • Žádost o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu
 • Žádost o vydání hraničního průkazu
 • Žádost o vydání cestovní přílohy

Oddělení vnitřní správy
 • Oznámení o konání shromáždění pro fyzickou osobu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na podatelnách v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • Oznámení o konání shromáždění pro právnickou osobu
Zpět   Úvod
Finanční odbor
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích oddělení místních daní a poplatků finančního odboru v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
 • Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacita
 • Prohlášení typu A - samostatný plátce (poplatek za komunální odpad)
 • Prohlášení typu B - společný plátce (poplatek za komunální odpad)
 • Prohlášení typu C (poplatek za komunální odpad)
 • Čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad
 • Úhrada místního poplatku za komunální odpad prostřednictvím SIPO
 • Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů
 • Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů
 • Úhrada místního poplatku ze psů prostřednictvím SIPO
 • Vyúčtování k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Zpět   Úvod
Odbor správy obecního majetku
 • Žádost o pronájem obecního bytu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115

 • Obnovení žádosti o byt pro rok ......
vždy od 1.1. do 31.3. daného roku:
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115

 • Dohoda o vzájemné výměně bytů
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208

 • Žádost o přechod nájmu bytu
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208

 • Žádost o povolení podnájmu v obecním bytě
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Změna počtu osob pro předpis nájemného
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku, v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 211
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o pronájem pozemku, popř. jeho části, krátkodobý pronájem pozemku
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na majetkovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10

 • Žádost o pronájem pozemku k umístění reklamního stojanu typu „A“
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na majetkoprávním oddělení odboru správy obecního majetku, v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10
Zpět   Úvod
Živnostenský úřad
Formuláře pro živnostenského podnikatele
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • v kancelářích živnostenského úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek, č.dv.128-131
Tiskopisy JRF:
 • Jednotný registrační formulář – fyzická osoba
 • Jednotný registrační formulář – právnická osoba
 • Změnový list
 • Organizační složka
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné
Přílohy k tiskopisům JRF:
 • Předmět podnikání
 • Provozovny
 • Odpovědný zástupce
 • Statutární orgán
 • Pro finanční úřad a správu soc.zabezpečení
Ostatní formuláře:
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Pokyny k vyplnění:
 • Fyzická osoba
 • Právnická osoba
 • Změnový list
 • Pro finanční úřad a správu soc. zabezpe
Formuláře pro zemědělského podnikatele
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Žádost o zápis změny do evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o vydání potvrzení o vyřazení z evidence SHR
Přílohy:
 • Statutární orgán právnické osoby
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby
Czech point – výpis z ISVS
 • Plná moc k žádosti o výpis z Rejstříku trestů
Zpět   Úvod
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
 • Žádost o dotaci z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit v roce 200.
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
 • u příslušného referenta OŠKMaT v téže budově
 • Žádost o dotaci z kulturního fondu v roce 200.
 • Žádost o dotaci ze sportovního fondu v roce 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z kulturního fondu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování dotace ze sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
Zpět   Úvod
Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • AŠ-hlášení o zahájení kursu-vzor
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti-prohlášení
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti-řidič z povolání
 • AŠ-převodka výuky a výcviku-vzor
 • AŠ-přihlášení ke zkoušce-vzor
 • AŠ-seznam ke zkoušce-vzor1
 • AŠ-seznam ke zkoušce-vzor2
 • AŠ-žádost o registraci autoškoly-fyz.os.-vzor
 • AŠ-žádost o registraci autoškoly-práv.os.-vzor
 • AŠ-žádost o změnu registrace AŠ-fyz.os.-vzor
 • AŠ-žádost o změnu registrace AŠ-práv.os.-vzor
 • AŠ-žádost o řidičské oprávnění
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, zkušební komisaři ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek,
 • stáhnutím z webových stránek města

 • CRV-plná moc-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • CRV-žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata

 • CRV-žádost o zápis změny vlastníka
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata


 • CRV-žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata

 • CRV-žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla
 • CRV-žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o vydání nového dokladu
 • CRV-žádost o vydání tabulky
 • CRV-žádost o vydání tabulky-vývoz
 • CRV-žádost o povolení výroby-přestavby vozidla
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-plná moc-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-potvrzení o školení
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-potvrzení o vykonání zkoušky

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-žádost o vydání
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na webových stránkách města

 • ŘP-vzdání se řidičského oprávnění
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-12 bodů-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-odborná způs.-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-zákaz činnosti-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-zdravotní způs.-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-řidiče
 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-servisní
 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-vozidla
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost nelze překládat

 • ŘP-žádost o vydání řidičského průkazu
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na webových stránkách města

 • ŘP-žádost o výpis z evidenční karty řidiče-vzor
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Formulář žádosti o místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
 • Formulář žádosti o stanovení přechodné úpravy dopravního značení
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 415, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Formulář žádosti-sjezdy, křižovatky
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Přihláška k ZOZ provozovatelů taxi
 • Přihláška k ZOZ řidičů taxi
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 310 a č. 311, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o uzavírku pozemní komunikace
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o vyhrazené parkovací místo
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 415, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost-prodej na pozemní komunikaci
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 416, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o zvláštní užívání-reklamy
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města
Zpět   Úvod
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
 • Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí
 • Žádost o souhlas – umístění stavby do vzdálenosti 50 m od kraje pozemku
 • Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití
 • Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku
 • Žádost o povolení těžby dříví
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
 • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – fyzické osoby
 • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
 • Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší
 • Žádost o vydání loveckého lístku
 • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady
 • Roční hlášení o odpadech
 • Žádost o příspěvek na změnu vytápění – fond životního prostředí
 • Žádost o příspěvek na čistírnu odpadních vod (ČOV)
 • Žádost o příspěvek na solární kolektory
 • Žádost o příspěvek na přípojku
 • Statut fondu životního prostředí města Frýdku-Místku
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení vodního hospodářství
 • Vypouštění odpadních vod – leták Ministerstva životního prostředí
 • Příloha č. 1 – žádost o povolení k nakládání s vodami
 • Příloha č. 2 – žádost o odběr podzemní vody (domácnosti)
 • Příloha č. 3 – žádost o vypouštění odpadních vod do povrchových
 • Příloha č. 4 – žádost o vypouštění odpadních vod do povrchových (domácnosti)
 • Příloha č. 5 – žádost o povolení k některým činnostem
 • Příloha č. 6 – žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • Příloha č. 7 – žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod
 • Příloha č. 8 – žádost o povolení k užívání vodních děl
 • Příloha č. 9 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace
 • Příloha č. 10 – žádost o udělení souhlasu
 • Příloha č. 11 – žádost o vyjádření
 • Příloha č. 12 – žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním vodního díla
 • Příloha č. 13 – žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
 • Příloha č. 14 – oznámení o užívání stavby vodního díla
 • Příloha č. 15 – ohlášení
 • Příloha č. 16 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby domácností
 • Příloha č. 17 – žádost o povolení vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních (domácnosti)
 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení zeleně
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny)
 • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny)
 • Žádost o popelnici/kontejner
 • Harmonogram svozu popelnic (objem 110 l) (nejedná se o formulář)
 • Žádost o nádobu na separovaný odpad
 • Co je to nebezpečný a co objemný odpad? (nejedná se o formulář)
 • Kam s ním aneb Jak třídit odpad (nejedná se o formulář)
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení zeleně v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
Zpět   Úvod
Odbor sociální péče
 • Žádost o příspěvek na péči T 551
 • Dodatečné informace pro příspěvek na péči T 552
 • Oznámení o poskytovateli pomoci T 553
 • Žádost o příspěvek na živobytí T 501
 • Žádost o doplatek na bydlení T 502
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví T 503
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí T 504
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje T 505
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů T 506
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením T 507
 • Doklad o podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti T 602
 • Seznam ostatních započitatelných příjmů-02 T 603
 • Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem T 605
 • Potvrzení o nutnosti dietního stravování T 606
 • Potvrzení o studiu T 203
 • Informace o užívaném bytu T 607
 • Souhlas s předáním rodného čísla České poště.... T 608
 • Odvolání souhlasu s předáním rodného čísla České poště T 609
 • Doklad o výši měsíčních příjmů T 610
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech T 611
 • na odboru sociální péče v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • stažením z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, www.portal.mpsv.cz

 • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • Dotazník žadatelů včetně přílohy dotazníku o dětech, majetkových poměrech a zdravotním stavu
 • v tištěné podobě na odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, formuláře jsou vydávány u osobního jednání

 • Žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • Žádost o příspěvek na úpravu bytu
 • Žádost o příspěvek na individuální dopravu
 • Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • Žádost o poskytnutí příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým občanům
 • Žádost o poskytnutí příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým občanů
 • Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla
 • v tištěné podobě na odboru sociální péče, oddělení péče o zdravotně postižené občany, úsek dávek pro těžce zdravotně postižené občany v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
Zpět   Úvod
Odbor sociálních služeb
 • Žádost o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Soupis účetních dokladů vztahujících se k dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 dle jednotlivých položek
 • Závěrečné zhodnocení projektu
 • Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele dotace

 • Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku‑Místku na podporu projektů v oblasti zdravotnictví
 • Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku
 • Soupis účetních dokladů projektu
 • Závěrečné zhodnocení projektu
 • Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele dotace
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na odboru sociálních služeb, oddělení ekonomicko-správní v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 203

 • Žádost o přidělení bytu v domě zvláštního určení
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení
 • na odboru sociálních služeb, oddělení sociálních služeb v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 210

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na odboru sociálních služeb, oddělení sociálních služeb v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 210
Zpět   Úvod
Investiční odbor
 • nepoužívá formuláře
Zpět   Úvod
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
 • Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb - (příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu - (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006/Sb.)
 • Žádost o vydání rozhodnutí - (příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - (příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Ohlášení stavby - (příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Žádost o stavební povolení - (příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Oznámení změny v užívání stavby - (příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Oznámení o užívání stavby - (příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - (příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Návrh na kolaudaci
 • Ohlášení odstranění stavby - (příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Formulář žádostí odboru územního rozvoje
 • Formulář žádostí odboru územního rozvoje Magistrát
 • Žádost o vydání koordinovaného stanoviska
 • Seznam kulturních památek Frýdku – Místku
 • Žádost o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava KP nebo jejího prostředí) v souladu se zákony č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, č. 500/2004 Sb., správní řád, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., všechny v platném znění
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, místění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, kt. není kulturní památkou, ale je v MPZ (Frýdek, Místek, Brušperk) nebo ochranném pásmu (Hukvaldy) v souladu se zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 20/1987 Sb. o státní pam. péči, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, všechny v platném znění
 • stažením z webových stránek města
 • v kancelářích odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (IV.poschodí) a oddělení stavebního řádu (III.poschodí) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
Zpět   Úvod
Právní odbor
 • nepoužívá formuláře
Zpět   Úvod
Útvar kvality a auditu
 • nepoužívá formuláře
Zpět   Úvod
Odbor informačních technologií
 • nepoužívá formuláře
Zpět   Úvod
Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
 • Oznámení o konání shromáždění pro fyzickou osobu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na podatelnách v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • Oznámení o konání shromáždění pro právnickou osobuZpět   Úvod


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Následující popisy postupů pro řešení životních situací jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci Občan > Životní situace. Informace poskytují rovněž zaměstnanci příslušného odboru magistrátu.

Odbor kancelář primátora
• Popis postupu ke stížnostem
• Popis postupu k peticím

Odbor vnitřních věcí
Oddělení matriky
• Oprava jména a příjmení
• Ověřování shody opisů nebo kopií listin
• Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
• Uzavření manželství
• Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
• Změna jména a příjmení
• Změna příjmení po rozvodu
• Zapisování narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
• Vydání cestovního dokladu
• Vydání občanského průkazu
• Hlášení a evidence pobytu občanů
• Informační systém evidence obyvatel
Oddělení vnitřní správy
• Shromaždování občanů

Odbor správy obecního majetku
• Pronájem obecního bytu
• Obnovení žádosti o byt
• Výměna bytu
• Přechod nájmu obecního bytu
• Povolení podnájmu v obecním bytě
• Změna počtu osob v obecním bytě
• Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech
• Poskytnutí ubytování v ubytovně města
• Poskytnutí přístřeší
• Pronájem nebytových prostor
• Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí
• Pronájem pozemků
• Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
• Zřízení věcného břemene
• Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

Finanční odbor
• Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („místní poplatek za komunální odpad“)
• Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
• Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
• Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů
• Označování psů
• Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách

Živnostenský úřad
• Ohlášení živnosti české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR (volná, řemeslná, vázaná)
• Ohlášení živnosti zahraniční osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem mimo ČR -EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí (volná, řemeslná, vázaná)
• Žádost o vydání koncese české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR
• Žádost o vydání koncese zahraniční osoby - fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídle mimo ČR - EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí
• Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti pro fyzické a právnické osoby
• Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
• Oznámení o přerušení a pokračování provozován živnosti
• Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
• Oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce
• Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
• Oznámení o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
• Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
• Služby CRM (Centrální registrační místo) – postoupení podání na FÚ, OSSZ, ZP, ÚP
• E - podání na tiskopise JRF (Jednotný registrační formulář)
• Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o změnu zápisu zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o vyřazení z evidence pro samostatně hospodařící rolníky
• CZECH POINT – výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a Rejstříku trestů)
• Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
• Povolení stánkového prodeje (Tržní řád)
• Stížnosti v oblasti podnikání, reklamace a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
• Podání žádostí o dotace ze sportovního fondu, kulturního fondu a fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit u Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku

Odbor dopravy a silničního hospodářství
• AŠ-vydání registrace
• EMVO-odhlášení již registrovaného vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele
• EMVO-přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu v případě jejich ztráty, odcizení, zničení
• EMVO-registrace vozidla
• EMVO-schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
• EMVO-výdej dat z registru vozidel
• EMVO-výroba a přestavba vozidla
• EMVO-vyřazení vozidla z registru vozidel
• EMVO-vývoz vozidla do jiného státu
• EMVO-zápis změn údajů v registru vozidel
• ŘP-mezinárodní řidičský průkaz-vydání
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-řidič
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-servisní
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-vozidlo
• ŘP-průkaz profesní způsobilosti řidiče
• ŘP-řidičský průkaz po autoškole
• ŘP-řidičský průkaz, MŘP-odevzdání
• ŘP-řidičský průkaz, MŘP-výměna
• ŘP-upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti
• ŘP-vrácení řidičského oprávnění
• ŘP-výměna řidičského průkazu Evropských společenství
• ŘP-výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
• ŘP-výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech v bodovém hodnocení
• Zvláštní užívání pozemních komunikací
• Připojování pozemní komunikaci
• Uzavírka pozemní komunikace
• Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
• Zřízení vyhrazeného parkovaní pro ZTP a ZTPP
• Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby
• Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
• Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
• Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
• Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu
• Povolení úpravy stavu zvěře
• Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy
• Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy
• Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších 80 let
• Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku
• Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
• Žádost o vydání loveckého lístku
Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
• Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
• Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
• Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
• Poplatek provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší
• Žádost o vydání rybářského lístku
Oddělení vodního hospodářství
• Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
• Žádost o povolení k některým činnostem
• Žádost o kolaudační souhlas
• Žádost o povolení k užívání vodních děl
• Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
• Žádost o udělení souhlasu
• Žádost o vyjádření
Oddělení zeleně
• Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
• Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
• Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny
• Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
• Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Odbor sociální péče
• Dítě bez rodičů – úmrtí rodičů, opuštění dítěte, hospitalizace
• Poskytování sociálně - právní ochrany nezletilým dětem
• Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané
• Náhradní rodinná péče
• Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání
• Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
• Příspěvek na péči
• Příspěvek na individuální dopravu
• Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
• Příspěvek na provoz motorového vozidla
• Příspěvek na úpravu bytu
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
• Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
• Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí
• Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
• Pomoc v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc
• Zaplacení přeplatku neprávem přijaté dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky sociální péče

Odbor sociálních služeb
• Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
• Přijímání žádostí na přidělení bytu v domech zvláštního určení
• Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem
• Poskytování dotací ze zdravotního fondu statutárního města Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
• Žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek – PRMPZ
• Územní plán při koupi nemovitosti
• Pořizování územních plánů
• Postup, při vyřizování žádostí stavebního oddělení Magistrátu města Frýdku-Místku

Zpět


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

 

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

a mnohé další.

Právní předpisy jsou obsaženy ve Sbírce zákonů, která je v písemné podobě k nahlédnutí v budově Radniční 1148 ve Frýdku na právním odboru a v budově Palackého 115 v Místku na přestupkovém oddělení odboru vnitřních věcí, v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

14.1 Vydané právní předpisy

Statutární město Frýdek-Místek vydává v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti nařízení. Jejich přehled je uveden na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku v sekci Občan > Právní předpisy města.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou v písemné podobě k nahlédnutí na právním odboru v budově Radniční 1148 ve Frýdku.

Zpět


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

I
Základní ustanovení

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle těchto zákonů.

II
Sazebník úhrad


1. Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku, činí:
• černobílá
 formát A4 - jednostranná kopie 2,- Kč
                  - oboustranná kopie  3,- Kč
 formát A3 - jednostranná kopie 3,- Kč
                  - oboustranná kopie 4,- Kč

• barevná
   formát A4 - jednostranná kopie 4,- Kč
                    - oboustranná kopie  6,- Kč
   formát A3 - jednostranná kopie 6,- Kč
                    - oboustranná kopie  11,- Kč
 
b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
 CD ROM 8,- Kč
 DVD ROM 8,- Kč
 jiný technický nosič dat – podle skutečné pořizovací ceny nosiče.

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

c) pořízení elektronické podoby informace (skenování)
• kopie A3 pořízená skenováním 1,- Kč / strana
• kopie A4 pořízená skenováním 1,- Kč / strana

2. Náklady na odesílání informací žadateli
a) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
b) balné – náklady na balné nebudou účtování při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve vši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku.

3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Hodinová sazba, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, činí za každou další započatou hodinu 205,- Kč.

Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50,- Kč, nebudou účtovány.


Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III
Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle čl. II tohoto sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti v pokladnách magistrátu (v příručních na jednotlivých odborech magistrátu, popř. v hlavních pokladnách) nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet města, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou.

IV
Závěrečné ustanovení

1. Podle tohoto sazebníku se postupuje i při určování výše licenční odměny v licenční a podlicenční smlouvě uzavřené dle ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není-li její výše určena zvláštním právním předpisem.

2. Tento sazebník byl schválen Radou města Frýdku-Místku dne 31. 1. 2017 usnesením č. 22/80/2017 a nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2017.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zpět


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Zpět


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

ZDE

Zpět