Činnost odboru

Členění odboru

Odbor se člení na:

 • oddělení dopravně správních agend
 • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • zajišťuje čistotu, zimní údržbu, odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních a účelových komunikací;
 • zajišťuje opravy, údržbu a investiční činnost na úseku místních a účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství, zejména veřejného osvětlení, silničního signalizačního zařízení, parkovacích automatů, místního rozhlasu;
 • podílí se na řešení dopravní situace ve městě;
 • vyjadřuje se k předložené projektové dokumentaci z dopravního hlediska, je účastníkem územního a stavebního řízení;
 • vyjadřuje se k dispozicím s majetkem města z hlediska dodržení ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., je-li o to příslušným odborem magistrátu požádán;
 • zpracovává a předkládá návrhy vyhlášek a nařízení na úseku silniční dopravy, pozemních komunikací;
 • v souladu s vyhláškou o čistotě kontroluje čistotu na území města;
 • zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku podklady (zdroj: schválená projektová dokumentace) pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (výkupy, věcná břemena) a podklady pro uzavírání smluv potřebných pro vydání stavebního povolení;
 • výkon vlastnických práv ke stavbám v majetku města dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (vyjma správních řízení vedených dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb.);
 • pro investiční akce realizované odbory magistrátu se vyjadřuje k zásahu do místních komunikací a doporučuje vhodný postup zásahu a uvedení do původního stavu;

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města

 • nevykonává

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce, související s činností komise pro dopravu,        bezpečnost a prevenci kriminality;

Vztah k rozpočtu města

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu na úseku místních komunikací, jejich součástí a příslušenství, veřejného osvětlení, silničního signalizačního zařízení, kamerového dohledového systému, parkovacích automatů a místního rozhlasu, městské hromadné dopravy, příjmy, pokuty, správní poplatky;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 07;

Úkoly v přenesené působnosti

oddělení dopravně správních agend

 • provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, vede registr vozidel v územním obvodu obce s rozšířenou působností, vydává a eviduje tabulky registračních značek a doklady k vozidlům;
 • provádí evidenci vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v územním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech – řidičských průkazech, vede registr řidičů v územním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • provádí zkoušky žadatelů o udělení řidičského oprávnění;
 • provádí registraci autoškol a státní dozor nad autoškolami;
 • vydává rozhodnutí o udělení, odnětí řidičského oprávnění, o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění a o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění;
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona o silniční dopravě (městská hromadná doprava, taxislužba);
 • vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona o pozemních komunikacích;
 • vydává průkazy řidičům taxislužby, zapisuje vozidla taxislužby, provádí kontrolu dodržování zákonných podmínek provozování taxislužby;
 • zajišťuje prevenci v oblasti dopravní nehodovosti dle zákona o provozu na pozemních komunikacích;
 • stanoví místní úpravu dopravního značení v územním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • provádí státní odborný dohled nad stanicemi měření emisí a stanicemi technické kontroly v územním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • vydává osvědčení o zahájení provozu stanic měření emisí;
 • vyjadřuje se jako dotčený orgán v rámci územního a stavebního řízení;
 • vyjadřuje se jako dotčený orgán v rámci koordinovaných stanovisek;

Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

 • nevykonává

Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

 • nevykonává

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v prvním stupni

oddělení dopravně správních agend

 • projednává přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů týkající se taxislužby;

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • neprojednává

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků

 • ​​neprojednává