Dopravně správní agendy

Rezervační systém

Pro agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidenci vozidel je v provozu rezervační systém. https://rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz

.

Žádost podaná dne*K převzetí ode dne
04.07.202422.07.2024

 * včetně žádostí podaných před uvedeným dnem

Povinná výměna do:
1.7.1964 – 31.12.199331.12.2007
1.1.1994 – 31.12.200031.12.2010
01.1.2001 – 30.4.200431.12.2013*

  * Řidičské průkazy pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Pondělí8:00 – 17:00 
Středa8:00 – 17:00 
Čtvrtek8:00 – 15:00 

Nejčastější otázky a odpovědi!

Jak postupovat při výměně?
Výměny ŘP provádí jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Pro účely této výměny „si přineste“ stávající ŘP, doklad totožnosti, fotografie se nedokládá (je nutná jen k vystavení mezinárodního řidičského průkazu). „Žádost o vydání ŘP“ se tiskne přímo u přepážky.

Žadatel si může vybrat, zda upřednostní osobní vyřízení na kterémkoliv ORP nebo elektronický proces podání žádosti o výměnu ŘP prostřednictvím Portálu dopravy (https://portaldopravy.cz).

Možnost podání žádosti o výměnu ŘP po přihlášení do Portálu dopravy je v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho ŘP, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti, dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů. Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů. Při elektronickém podání žádosti uhradíte správní poplatek ve stanovené výši při vyzvednutí nového řidičského průkazu přímo na vybraném úřadě.

Řidičský průkaz, kterému končí platnost, lze vyměnit maximálně 3 měsíce před vypršením platnosti. Dřívější výměna je možná za poplatek 200,- Kč.

 Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 700 Kč.


Co se stane, když si ŘP nestihnu včas vyměnit?
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 2000 Kč do 5000 Kč.

Je možné požádat o výměnu řidičského oprávnění v zastoupení jinou osobou?
Žádost je nutné podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.


Co když už nebudu řídit? 

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  –   Vzdání se ŘP. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.