Znak a logo města

Symboly města

Symboly města jsou znak a prapor. Právo užívat tyto symboly udělilo Frýdku-Místku předsednictvo České národní rady usnesením č. 737 dne 12. února 1992. Autorem znaku je malíř a sochař Vilém Kocych, jeho návrh vzešel z veřejné soutěže konané v roce 1990. Závazná pravidla užívání městských symbolů upravuje „Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání.“ Znak města Frýdek-Místek a jeho popis: Modrostříbrné symboly města jsou znak a prapor. Právo užívat tyto symboly udělilo Frýdku-Místku předsednictvo České národní rady usnesením č. 737 dne 12. února 1992. Závazná pravidla užívání městských symbolů upravuje „Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání.“

Znak města Frýdek-Místek a jeho popis:

Prapor města Frýdek-Místek a jeho popis:

Vlajka FM

List praporu opakuje městský znak v poměru 2:3.

Logo města

Logo města bylo vybráno ve veřejné soutěži v červnu 2016, jeho autorem je Štěpán Holič.

Logo symbolizuje řeku, která město rozděluje a zároveň spojuje. Má ale i další rozměr, kdy tento matematický symbol znamená „přibližně jako“ a rovněž symbolizuje dvě města, přibližně stejná velikostí, počtem obyvatel, potřebami lidí i jejich náturou. Logo je otevřeno dalším možnostem pomocí piktogramů („rastrů“) v druhé vrstvě vizuálního stylu.

Základní principy Zásad:

  • Logo města se používá zejména na propagačních materiálech, tiskovinách, propagačních tabulích, upomínkových předmětech, písemné i elektronické korespondenci, prezentacích, webových stránkách a dalších formách běžné komunikace s občany i návštěvníky města. (Použití znaku města je pak vyhrazeno pro slavnostní příležitosti, významná jednání a setkání, základní události správy města.)
  • Není možné používat zároveň logo města a znak města. •
  • Město a jím zřízené nebo založené organizace mohou v souladu s Manuálem užívat logo města a jednotný vizuální styl bez předchozího souhlasu.
  • Jiné subjekty mohou používat logo města na základě souhlasu města udělovaného na dobu trvání účelu, na který má být logo použito, ne však déle než na dobu 2 let od udělení souhlasu. O souhlas je možné žádat opakovaně.
  • Jiné subjekty mohou používat logo města pouze tak, aby nevznikl dojem, že se jedná o komunikaci města nebo jeho organizací. Není možné jej použít komerčně, tj. jako nástroj generující dodatečný zisk. Je možné jej použít pouze jako označení místa původu či výraz sounáležitosti s Frýdkem-Místkem.
  • Před použitím loga města je nutno zaslat náhled grafického návrhu jeho použití na e-mail znacka.mesta@frydekmistek.cz a nechat si jej odsouhlasit. V příloze naleznete minimanuál vizuálního stylu města. Logo není možné použít bez souhlasu města. Zásady používání loga a žádost o souhlas s použitím loga města je rovněž v příloze.

V příloze naleznete minimanuál vizuálního stylu města. Logo není možné použít bez souhlasu města. Zásady používání loga a žádost o souhlas s použitím loga města je rovněž v příloze.

Logo města ke stažení