Rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 byl projednáván na jednání zastupitelstva města konaném dne 4. června 2012. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011, dále schválilo celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 bez výhrad a schválilo převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2011 na nerozdělený zisk minulých let.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2011 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. prosinci 2011 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 včetně všech příloh.