Rok 2014

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 byl projednáván a schvalován na jednání zastupitelstva města konaném dne 8. 6. 2015.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s. r. o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. 

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2014 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. 12. 2014 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014.