Rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 byl projednán na jednání zastupitelstva města konaném dne 10. června 2013. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012, celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření po zdanění za rok 2012 a jeho převod na nerozdělený zisk minulých let.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o. s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. 

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2012 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. 12. 2012 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 včetně všech příloh.