Rok 2020

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020 byl projednáván a schválen na 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 6. 2021.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020 provedla společnost TOP AUDITING, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto  ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.
Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

V příloze je uvedeno plné znění návrhu závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020.