Rok 2016

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016 byl projednáván a schválen na 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 12. 6. 2017.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

„VI.     ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016 jsme zjistili nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy (v případě tohoto územního celku spočívající v pozměňování záznamů v analytické evidenci služeb spojených s pronájmem bytů).

Popis zjištěných nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.   

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 3 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření statutárního města Frýdek-Místek v budoucnosti:

Na základě zjištěných nedostatků reálně existují minimálně následující rizika, a to že

  • mohlo dojít k neoprávněnému nakládání s finančními prostředky územního samosprávného celku, a tedy k neoprávněnému snížení finančních prostředků k 31. 12. 2016 o tyto duplicitní výplaty přeplatků z vyúčtování služeb spojených s pronájmem bytů,
  • inventurní soupis pohledávek z vyúčtování služeb spojených s pronájmem bytů dle jednotlivých konkrétních nájemníků a výše jejich dluhů k 31. 12. 2016 nemusí odpovídat skutečnosti (Inventurní soupis č. 30/26 a Inventurní soupis č. 30/27 dokládající účetní stav k 31. 12. 2016 evidovaný na účtu 3110054 – Odběratelé – Vyúčtování služeb spojených s pronájmem bytů, ve výši 639 358,60 Kč),
  • inventurní soupis závazků – přeplatků z vyúčtování služeb spojených s pronájmem bytů dle jednotlivých konkrétních nájemníků a výše jejich přeplatků k 31. 12. 2016 nemusí odpovídat skutečnosti (Inventurní soupis č. 52/1 a Inventární soupis č. 52/2 dokládající účetní stav k 31. 12. 2016 evidovaný na účtu 3780054 – Ostatní krátkodobé závazky – Vyúčtování služeb bytů – přeplatky ve výši 18 790,00 Kč).

Příloha B

Detailní popis zjištěných nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy (v případě tohoto územního celku spočívající v pozměňování záznamů v analytické evidenci služeb spojených s pronájmem bytů) a označení materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Na základě našeho ověřování následných událostí vzniklých po datu zpracování účetní závěrky k 31. 12. 2016 jsme zjistili dále uvedené skutečnosti.

Ze závěrů interního auditu provedeného Útvarem kvality a auditu Magistrátu města Frýdek-Místek ve dnech 15. 2. 2017 až 1. 3. 2017 (Zpráva z auditu „Prověření evidence nájemného z bytů vč. vyúčtování služeb k.ú. Frýdek a č.p. 689, 811 a 882 k.ú. Místek“, Č.j.: MMFM 33191/2017 ze dne 9. 3. 2017) vyplývá zjištění, že v analytické evidenci služeb spojených s pronájmem bytů včetně jejich vyúčtování, kterou vede odbor správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek v informačním systému VERA Radnice, byly provedeny nestandardní operace, kterými byly pozměněny záznamy na kontech některých nájemníků, jako např.

  • duplicitní vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb,
  • dále nepodložené přeúčtování přeplatků mezi konty různých žijících a zemřelých plátců,
  • odúčtování přeplatků bez průkazného doložení kdy a jakým způsobem byly vyplaceny.

Příloha C

Písemné stanovisko statutárního orgánu statutárního města Frýdek-Místek podle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Statutární město Frýdek-Místek zasílá v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

K vyjádření ohledně chyb a nedostatků v části B článku VI. návrhu zprávy dáváme následující vyjádření.

Na základě kontrolní činnosti Magistrátu města Frýdku-Místku nastalo při kontrole inventur za rok 2016 v lednu 2017 podezření na provádění nestandardních a nepodložených operací v analytické evidenci služeb spojených s pronájmem bytů.

K prověření tohoto podezření byl proveden interní audit dle zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k potvrzení podezření uvedeného v Příloze B návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podáno oznámení na Policii ČR na podezření ze spáchání podvodu a zpronevěry. Ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení činí statutární město Frýdek-Místek veškeré potřebné kroky k prošetření této události.

Vzhledem k tomu, že vyšetřování není k dnešnímu datu uzavřeno, nelze činit žádné konkrétní a definitivní závěry. V průběhu měsíce března byla přijata preventivní opatření v oblasti personální, v oblasti informačních technologií a v oblasti nastavení kontroly za účelem minimalizace možných rizik souvisejících s agendou evidence nájemného a služeb u bytového fondu.“

V příloze je zveřejněno plné znění Závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016.