Výstavba chodníků v Lískovci

Projekt: Výstavba chodníků v Lískovci

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000975

Realizace: duben 2014 – září 2017

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nových chodníků podél komunikace v ulici K Sedlištím v Lískovci. Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v Lískovci bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to jak za možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně komunikací pro pěší, tak i prostřednictvím zpřístupnění hromadné veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vybudováním infrastruktury pro pěší tak v konečném důsledku došlo především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v části statutárního města. Dále došlo k zvýšení bezpečnosti v exponovaném území, k zpřístupnění občanské vybavenosti, napojení autobusových zastávek a vytvoření míst pro přecházení. Po realizaci projektu má cílová skupina výbornou dostupnost jak k veřejné dopravě, tak k cílům každodenní dojížďky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.