Komise sportovní

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovním organizacím – zapsaným spolkům, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ dle podmínek tohoto dotačního programu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komise v 1. pololetí 2022: 31.1., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6. (vždy v pondělí od 16:00 h).


Členové komise

Předseda Komise sportovní

  • Mgr. Ondřej Stonavský

Členové Komise sportovní

  • Lukáš Chlebek
  • Libor Koval
  • Jan Bambušek
  • Jan Heidrich st.
  • Marek Čmiel
  • Kamil Typovský
  • Jiří Zaoral
  • Eva Laníková


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.