Komise sociální a zdravotní

Činnost komise

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Frýdku-Místku pro výkon samosprávy města v oblasti sociálních služeb, procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, zdravotní problematiky a pronájmu obecních bytů.

 • Sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města registrovanými poskytovateli sociálních služeb.
 • Dává podněty a iniciativní návrhy Radě města Frýdku-Místku související s problematikou sociálních služeb a zdravotní problematiky ve městě Frýdku-Místku. 
 • Vyhodnocuje realizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku‑Místku.
 • Projednává informace o trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky.
 • Posuzuje systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální odlišnosti a zajišťujícím, aby finanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně využívány.
 • Sleduje a vyhodnocuje stav zdravotních služeb ve městě v závislosti na potřeby občanů města.
 • Komise projednává žádosti o přednostní přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt a v této činnosti se řídí pravidly stanovenými v příslušné Směrnici Rady města Frýdku‑Místku o pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.
 • Na základě projednání žádosti o přednostní přidělení bytu doporučuje Radě města Frýdku-Místku pronájem obecního bytu.
 • Sociální a zdravotní komise projednává, posuzuje a doporučuje k dalšímu schválení v orgánech města žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdek‑Místek.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 19.5., 23.6., 14.7., 15.9. vždy v 15:15 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb.

Kontaktní osoba komise: Věra Konečná, odbor sociálních služeb


Členové komise

Předseda Komise sociální a zdravotní

 • Bc. Leona Sárköziová 

Členové Komise sociální a zdravotní

 • MUDr. Martin Adamec
 • MUDr. Jiří Adamec
 • Lenka Čubová
 • Mgr. Miroslav Holeksa
 • MUDr. Ivana Škapová 
 • Mgr. Veronika Madejová
 • Doris Šebestová
 • Mgr. Tomáš Pyško


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.