Komise pro výchovu a vzdělávání

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem
a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace zapsaných spolků, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku
v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání
a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ dle podmínek tohoto dotačního programu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Kontaktní osoba komise: Andrea Uková, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Termíny zasedání komise v roce 2023: 11.1., 1.2., 8.3., 12.4., 3.5., 14.6., 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.

Předseda Komise pro výchovu a vzdělávání

  • Mgr. Tomáš Chrobák (NMFM)

Členové Komise pro výchovu a vzdělávání

  • PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. (NMFM)
  • Bc. Martin Kocur (NMFM)
  • Hana Zichová (ANO)
  • Jan Musil (ANO)
  • Mgr. Simona Kahánková (ANO)
  • Mgr. Štěpánka Lukšová (Přátelé FM)
  • Mgr. Libor Lepík (Spolu)
  • Mgr. Tomáš Krpel (SPD)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.