Komise kulturní

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny jednání komise v 1. pololetí 2022: 17.1., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6. v 16:00 hodin (místa schůzí budou řešena operativně).

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


Členové komise

Předseda Komise kulturní

  • Jakub Tichý

Členové Komise kulturní

  • Ing. Petr Adamus
  • Mgr. Šárka Kadlubcová
  • PhDr. Pavel Carbol Ph.D.
  • Irena Piváčková
  • BcA., Ing. Radim Přidal
  • Ing. Šárka Šimoňáková
  • PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
  • Kamil Typovský


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.