Komise kulturní

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komise na období I. pololetí 2024: 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Schůze kulturní komise budou probíhat vždy v 16:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy magistrátu na adrese Radniční 1148.

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


Členové komise

Předseda Komise kulturní

  • Ing. Petr Adamus (Spolu)

Členové Komise kulturní

  • Bc. Vojtěch Rumian (Spolu)
  • Karla Mičulková, DiS. (SPD)
  • Mgr. Šárka Kadlubcová (NMFM) 
  • Marcel Drabina (NMFM) 
  • BcA., Ing. Radim Přidal (NMFM)
  • Ing. Pavel Bohanes (Přátelé FM)
  • Vladimír Kubský (SPD)
  • Mgr. Ivana Mistríková (ANO)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.