Rok 2012

V příloze je uveden rozpis příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby, a to po 4. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních v pravomoci rady města č. 1 – 168 (rozpočtová opatření rady města č. 165 – 168 schválila rada města na své 62. schůzi konané dne 17. 12. 2012 a 4. změnu schválilo zastupitelstvo města na svém 10. zasedání konaném dne 3. 12. 2012).