Stavby

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

TISKOPISY: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru územního rozvoje a stavebního řádu:

ÚZEMNÍ PLÁN PŘI KOUPI NEMOVITOSTI
POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
OZNÁMENÍ STAVBY POSOUZENÉ AI
OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

Odbor životního prostředí a zemědělství

TISKOPISY: Odbor životního prostředí a zemědělství

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru životního prostředí a zemědělství:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM STAVBY DO 50 METRŮ OD LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ MAJÍ BÝT DOTČENY POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA DO VÝMĚRY 1 HA
ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI VČETNĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DLE § 8 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ŽÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO JEHO ZMĚNU DLE § 16 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO JEHO ZMĚNU DLE § 14 ODST. 1 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
OHLÁŠENÍ STAVBY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EO
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLO
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU DLE § 17 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ DLE § 18 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA, VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY
POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 4 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Odbor správy obecního majetku

TISKOPISY:  Odbor správy obecního majetku

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru správy obecního majetku

PŘEVOD POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK