Zeleň a odpady

Odbor životního prostředí a zemědělství

TISKOPISYOdbor životního prostředí a zemědělství

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru životního prostředí a zemědělství:

ŽÁDOST O POVOLENÍ DELŠÍ LHŮTY PRO ZALESNĚNÍ LESNÍHO POZEMKU NEBO ZAJIŠTĚNÍ LESNÍHO POROSTU
ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY DŘÍVÍ V LESE
ŽÁDOST O POVOLENÍ TĚŽBY – ZMĚNU ZÁVAZNÉHO USTANOVENÍ VÝŠE TĚŽBY DŘÍVÍ V LESE, VE KTERÉM VLASTNÍK LESA HOSPODAŘÍ DLE PŘEVZATÉ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VYJÍMKY ZE ZÁKAZU PROVÁDĚT MÝTNÍ ÚMYSLNOU TĚŽBU V LESNÍCH POROSTECH MLADŠÍCH NEŽ 80 LET
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
DĚLENÍ LESNÍHO POZEMKU, PŘI KTERÉM VÝMĚRA JEDNOHO DÍLU KLESNE POD 1HA
ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKU PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O OMEZENÍ POZEMKŮ URČENÝCH PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ V POCHYBNOSTECH, ZDA SE JEDNÁ O POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ POZEMKU ZA POZEMEK URČENÝ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM STAVBY DO 50 METRŮ OD LESA
ŽÁDOST O ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
ŽÁDOST O POVOLENÍ K UPUŠTĚNÍ OD ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ
OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁVAZNÁ STANOVISKA PRO NEVYJMENOVANÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES DLE § 8 ODST. 4 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
POŽADAVEK NA KÁCENÍ DŘEVINY ROSTOUCÍ VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZELENI NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ
ŽÁDOST O NOVOU POPELNICI, VÝMĚNA POŠKOZENÉ POPELNICE, ŽÁDOST O NÁDOBU NA SEPAROVANÝ ODPAD, PYTLE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD

Finanční odbor

TISKOPISYFinanční odbor

ŽIVOTNÍ SITUACE finančního odboru:

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPAD.HOSPODÁŘSTVÍ